Aktuellt i landstingpolitiken

Arkiv för kategorin ‘Aktuellt i landstingpolitiken’

Region Örebro läns budget för 2017: Framtidsinriktade satsningar

Pressmeddelande

vsmp

Rödgrönt samarbete för framtiden

Regionstyrelsen har i dag tagit beslut om verksamhetsplan och budget för 2017. Bakom beslutet står Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I verksamhetsplanen pekas riktningen ut mot en framtidsorienterad verksamhet som bedrivs jämlikt och jämställt. Budgeten kommer att behandlas och beslutas vid regionfullmäktige den 21-22 november.

En god folkhälsa betyder både att enskilda människor har god hälsa och att hälsan hos befolkningen är jämlikt och jämställt fördelad. För att uppnå det krävs en framtidsinriktad verksamhet i stort, och en hälso- och sjukvård som arbetar förebyggande och utvecklande.

– Vi lever i en värld av ständiga förändringar, där det gäller att ta vara på de möjligheter som finns och samtidigt rusta sig inför kommande utmaningar. På hälso- och sjukvårdsområdet handlar utmaningarna bland annat om en åldrande befolkning och nya tekniska framsteg som ställer ökade krav på oss, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

I budgeten för år 2017 har flera satsningar som gjordes inom hälso- och sjukvården inför år 2016 förlängts. Det innebär bland annat att de 95 miljoner kronor som tillfördes hälso- och sjukvården för fortsatt utveckling av verksamheten inför innevarande år kommer att betalas ut även nästa år. Detsamma gäller för flera andra satsningar som gjordes inför 2016, och som tillsammans motsvarar 56 miljoner kronor.

Kunskapsstyrd vård med patientens fokus

– För att använda pengarna på bästa sätt måste våra verksamheter arbeta effektivt, kunskapsstyrt och förebyggande, samtidigt som vården måste vara patientsäker, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Kunskapsstyrning är också en förutsättning för en jämlik vård och omsorg, oavsett patienters och brukares socioekonomiska bakgrund och tillhörighet som till exempel kön, etnicitet eller sexuell läggning. En enskilt viktig jämställdhetsfråga som Region Örebro län valt att fokusera på inför 2017 är våld i nära relationer.

– Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp. En grundläggande utgångspunkt i allt arbete som Region Örebro läns verksamheter utför är att oavsett var du bor i länet eller vem du är så ska du bemötas och behandlas på ett jämlikt och jämställt sätt, säger Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande. Läs mer

Kollektivtrafiken behöver ha ett hållbart ägande

Jihad Menhem (V) Regionråd i ett svar till oppositionsråd Katarina Tolgfors (M) Nerikes Allehanda, NA

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Som en privatiseringsförespråkare av välfärden och den gemensamma sektorn riktar regionens oppositionsråd Katarina Tolgfors (M) kritik mot den rödgröna majoriteten i Region Örebro län för den utredning som pågår just nu om hur regionen kan ta över driften av stadstrafiken i Örebro. Dessutom anklagar hon oss för att vi vill ha mer kontroll över en offentlig verksamhet som till hög del finansieras via skattemedel.

Jag är knappast förvånad av Katarinas kritik, det är en typisk attityd hos moderaterna!

En bra kollektivtrafik är för många av oss en absolut förutsättning för att våra liv ska fungera. Det handlar om våra resor till jobb, studier, träning, nöjen, familj och vänner. Men tyvärr, kvalitén på kollektivtrafiken i Örebro län når inte alltid upp till den standard vi önskar.

I regionens nuvarande avtal med de privata utförarna finns ett kvalitetskrav avseende förarnas bemötande, fördonens utrustning, trafiksäkerhetsåtgärder mm. Trots detta inkommer många klagomål från resenärer som handlar om bemötande, fordonens skick, inställda turer samt bristfällig information.

Medborgarnas synpunkter har fortlöpande diskuterats med trafikföretagen i syfte att de ska vidta åtgärder för att åtgärda bristerna, men tyvärr så återkommer eller kvarstår vissa brister under lång tid.

Fler och fler bussförare beskriver sin arbetssituation som omöjlig, med långa arbetsdagar uppdelade på flera körpass och med obetald tid mellan körpassen, utan möjlighet att använda tiden däremellan som man själv vill. Dessutom har många kvinnliga chaufförer slutat p.g.a. dåliga arbetstider och arbetsförhållande. Många mår dåligt av det ständiga upphandlandet och byten av arbetsköpare. Läs mer

Avgiftsfri medicin – En tydligt feministisk reform

Jihad Menhem (V) Regionråd i en ledare Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Många av våra äldre har svårt att få pensionen att räcka. Samtidigt är deras behov av läkemedel stora och utgifterna för detta kan bli kännbara, trots dagens högkostnadsskydd.

För att stärka välfärden och skapa jämlika levnadsvillkor vill vi i Vänsterpartiet nu driva reformen med avgiftsfria läkemedel för personer som är 80 år eller äldre. Vi anser att ingen ska behöva avstå från behandling och medicin av kostnadsskäl.

Avgiftsfria läkemedel skulle göra livet lättare för många och vore en tydlig feministisk reform. Detta eftersom kvinnor har lägre pensioner, men också för att kvinnor utgör en majoritet, drygt 60 procent, av dem som är 80 år eller äldre.

Medicin

En tydligt feministisk reform

Genom att satsa på generella system istället för inkomstprövade byggs en välfärd som håller ihop Sverige, som är politiskt stabil över tid och har stor legitimitet. Den generella välfärden pekar inte ut och stigmatiserar de som behöver mer av samhällets stöd och den medför även mindre byråkrati. Sett över tid är det tydligt att generaliteten har varit ett framgångsrecept för den nordiska välfärdsmodellen jämfört med de särskiljande inkomstprövade modeller som finns i många andra länder. För Vänsterpartiet är det därför prioriterat med generella välfärdsreformer som omfattar breda befolkningsgrupper. Läs mer

Positiv utveckling i delårsrapport för Region Örebro län

Pressmeddelande

V, S, MP

Rödgrönt samarbete för framtiden

Utvecklingen är positiv i Region Örebro läns verksamheter. Det visar Region Örebro läns delårsrapport efter årets fyra första månader. Kostnadsutvecklingstakten har dämpats men regionstyrelsen understryker att beslutade handlingsplaner för en ekonomi i balans måste fullföljas. Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett resultat vid årets slut på 200 miljoner kronor.

Sammantaget väntas 38 av 40 mål som fullmäktige ställt upp ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse vid årets slut. Två viktiga inriktningsmål prognostiserar dock en större negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Det avser tillgängligheten i hälso- och sjukvården och att nämnderna ska redovisa ett ekonomiskt resultat i balans.

Den ekonomiska redovisningen, med helårsprognosen per april, uppgår till 200 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader fortsätter att stiga, om än i en något dämpad takt. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -117 miljoner kronor. Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter. De förvaltningar som har förutsett ett ekonomiskt underskott för 2016 har handlingsplaner för att vända kostnadsutvecklingen. Delårsrapporten visar också på en oroande tendens om ökade sjuktal – såväl i Region Örebro län som i landet i övrigt.

Fortsatt satsning på en jämlik och hållbar vård

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Den 16-17 november fastställs Region Örebro läns budget för nästa år. Vi i den styrande majoriteten, (S), (V) och (MP), har lagt fram en budget där vi fortsatt tar ansvar för hälso- och sjukvården och den regionalpolitiska utvecklingen. Det gäller också dagens och framtidens frågor om miljö och klimat. Satsningen på en jämlik och jämställd välfärd fortsätter.

Vi har fokus på en hållbar ekonomi. Region Örebro läns budget omsluter drygt tio miljarder kronor. Regionens totala ekonomi är fortsatt stark. Alla verksamheter får full ekonomisk uppräkning och sjukvården förstärks med drygt 100 miljoner kronor. Men kostnaderna för vården ökar i regionen precis som i landet i stort, så samtidigt som vi förstärker ekonomin tas åtgärder fram för att långsiktigt få balans i sjukvårdens ekonomi. Utöver detta effektiviseras styrningen och ledningen över dessa frågor. Med en ekonomi i balans kan vi ansvarsfullt investera för framtiden för att fortsatt garantera en vård med hög kvalitet.

Vi fortsätter utveckla en jämlik och jämställd välfärd som är solidariskt finansierad och som fördelas efter behov. Människors lika värde är grundläggande för oss, och alla våra invånare ska ha rätt till en likvärdig vård.

Vi höjer inte patientavgifterna i vården. Ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl. Läs mer

Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningarna

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag presenterar vi, (S, V och MP), en budget som tar sikte på framtiden och de utmaningar och möjligheter vi ser i länet. År 2015 kommer att vara ett år med nystart såväl inom hälso- och sjukvårdens område som inom hela det regionala utvecklingsområdet, då börjar nya Region Örebro län att verka och en helt ny sjukvårdsorganisation kommer att startas. Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningar som kompetensförsörjning och en vård med högre kvalitet till allt fler vårdbehövande samt de utmaningar som vi ser inom klimat- och miljöområdet.

Tillgängligheten till vården har fortsatt hög prioritet. Som exempel på det kan nämnas att vi satsar på att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter fastställd diagnos och att kontaktsjuksköterskor ska finnas inom alla cancerområden. För att säkra kompetensförsörjningen i sjukvården, avsätter vi pengar till fler specialister i allmänmedicin, fler utbildningsplatser för läkare samt erbjuda sjuksköterskor bättre villkor och akademiska utbildningsanställningar. För att patienter ska få snabbare och bättre sjukvård är det också viktigt att avlasta till exempel läkare och sjuksköterskor med uppgifter som andra yrkesgrupper kan göra bättre samt att satsa på bättre IT-stöd. Läs mer

Fortsatt Rödgrönt samarbete för framtiden i Region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

VSMP1Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gemensamt kommit överens om att fortsätta samarbeta i Region Örebro län för mandatperioden 2015-2018.

Vi kommer tillsammans arbeta för att Region Örebro län ska vara en aktiv aktör som fokuserar på att stärka utvecklingen i länets alla delar inom såväl hälso- och sjukvård som inom de regionala utvecklingsområdena. Detta är inte minst viktigt för att minska klyftorna i befolkningen.

– Jag är glad att vi nu har kommit överens om ett fortsatt samarbete. Det betyder att vi har en stor chans att fortsätta göra hälso- och sjukvården i Regionen rättvisare och på allvar satsa på förebyggande vård och ta itu med miljöfrågorna och den regionala utvecklingen. Jag ser nödvändigheten av en rättvisepolitik som bekämpar klyftorna i samhället, säger Jihad Menhem (V). Läs mer

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

imageVänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis eller slösas bort i upphandlingar av våra gemensamma sjukhus eller annan vårdverksamhet. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. säger Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av våra sjukhus. Vi vill att tandvård för barn och ungdomar upp till 25 års ålder ska vara avgiftsfri och att det ska vara fri sjukvård för äldre från 80 år. Hjälpmedel ska vara avgiftsfria för den som har en funktionsnedsättning, säger Jihad Menhem, landstingsråd. Läs mer

Vänsterpartiet föreslår billigare tandvård

V-loggaVänsterpartiet föreslår att tandvården ska subventioneras med 50 procent från första kronan stället för dagens system där högkostnadsskyddet träder in först när kostnaden överstiger 3000 kronor. Det innebär att ett tandläkarbesök som idag går på 2000 kronor kommer att kosta patienten 1000 kronor istället för 1 850 kronor med nuvarande system. Reformen är ett första steg mot att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet och innehåller också förslag om att patienter upp till 23 år ska ha rätt till tandvård mot samma patientavgift som gäller vid vanliga läkarbesök.

­– Tandhälsan har blivit en klassfråga och de förändringar som har genomförts de senaste åren gynnar främst de som har bra tänder och god ekonomi. Med våra förslag skulle fler ha råd att söka tandvård och få behandling. Det är en rättvisefråga, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

Regeringen har misslyckats med att göra tandvården billigare och mer tillgänglig. Att högkostnadsskyddet träder in först vid 3 000 kronor drabbar låginkomsttagare som sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och många äldre. Enligt Tjänstetandläkarna har kostnaderna för tandvård ökat för drygt 90 procent av patienterna sedan dagens tandvårdsstöd infördes. Tre fjärdedelar av befolkningen får betala sin tandvård från första till sista kronan, enligt Riksrevisionen. Läs mer

Länets unga ser ljust på framtiden – men flickor mår sämre

Pressmeddelande

Liv och hälsa ung 2014De allra flesta av länets ungdomar tycker själva att de mår bra. De är nöjda med sina liv och ser ljust på framtiden.

Det visar de första resultaten i undersökningen Liv & hälsa ung 2014 som genomförts av Örebro läns landsting bland 7 400 skolelever. Bland flickor i högstadiet har dock andelen som tycker att de har en god hälsa sjunkit sedan förra mätningen.

Mellan 73 och 93 procent, beroende på kön och skolår, av de svarande ungdomarna anser att de mår mycket bra eller bra. De flesta ser också ljust på framtiden, är nöjda med sina liv och trivs i skolan. Skolket, som ses som en mycket viktig riskfaktor för ohälsa, har minskat sedan tidigare mätningar.

Skillnader mellan könen
Undersökningen visar precis som tidigare skillnader mellan könen i hälsa. Bland flickorna i högstadiet har andelen som tycker att de har en god hälsa sjunkit sedan 2011, framför allt i åk 9. Att ofta eller alltid ha känt sig stressad under de senaste månaderna är mer än dubbelt så vanligt bland flickor. De känner också i mycket högre utsträckning nedstämdhet och värk än pojkar.

– Det är positivt med flera förbättrade resultat i årets mätning, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Nämnden för folkhälsa. Samtidigt är det allvarligt att den upplevda ohälsan bland yngre flickor ökar. Vi gör satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin för att möta upp behovet och länets ungdomsmottagningar har en viktig roll. Nu behöver vi i landstinget arbeta vidare tillsammans med skolorna och kommunerna för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Läs mer

Satsningen på vårdcentralerna fortsätter: Fler läkare och distriktssköterskor

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

image

V, S och MP i Örebro läns landsting

Under flera år har Örebro läns landsting gjort ekonomiska satsningar för att öka tillgängligheten inom primärvården. Nu ska ytterligare 30 miljoner kronor tillföras vårdcentralerna för att öka läkartätheten. Fem miljoner kronor tillförs dessutom för att anställa fler distriktssjuksköterskor. Bakom förslaget, som kommer att behandlas av landstingsstyrelsen den 17 juni, står majoritetspartierna i landstinget, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

– Vår gemensamma satsning på primärvården fortsätter och vi tar nu ytterligare ett steg för att förbättra tillgängligheten på vårdcentralerna, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S). Vi tillför nu pengar för att öka läkartätheten och antalet distriktssjuksköterskor. Det handlar om att både kunna få kontakt med vårdcentralen samma dag man söker och dessutom att få träffa en läkare inom sju dagar. Vi stärker båda dessa delar.

– Vi ser att rekryteringen av ST-läkare nu börjar ge effekt, säger Ingrid Fries-Hansson (MP). I år blir rekordmånga ST-läkare färdiga specialister i allmänmedicin. Vårdcentralerna har dessutom lyckats rekrytera fler läkare. Vår satsning på primärvården fortsätter därmed och vår långsiktiga inriktning ligger fast: det ska finnas en allmänspecialist på 1 500 invånare.

Ökningen av allmänläkarna på vårdcentralerna i länet beror på en successiv planenlig utökning av antal ST-läkare. Under en fyraårsperiod har de ökat från 50 till 80. Ytterligare en åtgärd för att rekrytera läkare har varit att öka ersättningen genom ett geografiskt tillägg till vårdcentraler belägna utanför Örebro tätort. Tillsammans med de färdiga ST-läkarna innebär det en ökning med totalt 25 tjänster.

Fler distriktssköterskor ska anställas
Antal inkommande samtal till vårdcentralerna per dag har ökat under flera år. Det har inneburit att vårdcentralerna har haft svårt att uppfylla vårdgarantin som säger att en patient ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som hen söker. Därför satsas nu ytterligare fem miljoner kronor för att anställa fler distriktssköterskor.

– Det är oerhört viktigt att man som patient kan komma i kontakt med vården samma dag man söker, säger Jihad Menhem (V). Den tryggheten ska man kunna känna i Örebro län. Att söktrycket har ökat på vårdcentralerna har dock inneburit svårigheter för vårdcentralerna att uppfylla vårdgarantin. Därför går vi nu in och tillför resurser för att anställa fler distriktssköterskor.

För mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Ingrid Fries-Hansson (MP) Ordförande nämnden primärvård och tandvård, 072-725 96 00
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Skydda det vi äger tillsammans

Vänsterpartiet i Almedalen

Skydda det vi ägerVänsterpartiet presenterar idag ett förslag om grundlagsskydd för gemensamt ägd egendom. På plats i Almedalen på Gotland berättar Jonas Sjöstedt om förslaget.

– Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Eftersom sådana beslut är så svåra att göra ogjorda vill vi ställa särskilda krav på hur de tas, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet föreslår att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Förslaget innebär att något av dessa villkor ska vara uppfyllt. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå. Jonas Sjöstedt fortsätter:

– Utförsäljningarna av skolor, vårdcentraler och statliga bolag innebär att demokratin minskar eftersom medborgarna tappar sitt inflytande. Och ofta slås viktiga samhällsfunktioner sönder. Idag skyddar grundlagen den privata äganderätten, men det saknas ett skydd för det vi äger tillsammans.

Läs mer om förslaget ”Grundlagsskydda det vi äger tillsammans”

Jämlik vård ett fortsatt mål för den styrande majoriteten

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag fastställer vi Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet landstingets budget för 2013. För oss är det viktigt att alla medborgarna, oavsett var i länet man bor, ska känna trygghet till en god och tillgänglig vård. Därför kommer vi, tillsammans med våra medarbetare och vårdens personal, fortsätta arbetet med att förbättra vården och öka tillgängligheten.

Den ekonomiska krisen i Europa påverkar landstinget och samhället i stort. Med den borgerliga regeringen ser vi ökade klyftor, en ökad arbetslöshet och ett utanförskap som bland annat medför att den psykiska ohälsan ökar. Därför är det extra viktigt att vi som styr landstinget i Örebro tar ansvar för att principen jämlik vård efter behov fortfarande ska vara grundläggande för sjukvården.

Nu utökar vi glasögonbidraget ytterligare genom att låta barn upp till 16 år omfattas av rätten till bidrag. För att möta barn och ungas psykiska ohälsa görs en rejäl förstärkning. Dessutom fortsätter satsningen på att förbättra öppenvården till barn och unga. Den särskilda barnakutmottagningen på Universitetssjukhus ska stå klar att användas under året och därför satsar vi nu extra på att förstärka bemanningen på barnakuten. Vi fortsätter mot målet att tillskapa Sveriges bästa vårdcentraler och därför tillförs ytterligare 16.2 miljoner till primärvården. Utifrån landstingets ansvar för att bevara hälsan är det naturligt att arbeta för att minska miljöbelastningen. Vi kommer att initiera ett länsövergripande projekt i syfte att informera om miljögifters påverkan på hälsan.

Äldres hälsa och välbefinnande är ett prioriterat område för oss. Forskning inom äldreområde ska stärkas. Vi fortsätter satsningar på projektet ”Passion för livet”, tillsammans med pensionärsorganisationer, för att främja hälsa och öka livskvalitet för äldre. Dessutom kommer vi att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård i Folktandvården. Kompetenscentret ska vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres tandvård.

Med vår budget för 2013 kan medborgare känna sig trygga med att vi alltid kommer att arbeta för utveckling, förnyelse och förbättring av vården. Vår grundläggande princip är en solidariskt finansierad jämlik vård som ges efter behov. Politik gör skillnad och med 2013 års budget fortsätter vi utvecklingsarbetet av våra verksamheter, Sveriges bästa vårdcentraler ska finnas i Örebro län.

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson, Landstingsråd (S)
Jihad Menhem, Landstingsråd (V)
Catrin Steen, Landstingsråd (MP)

Majoriteten i landstinget satsar på kompetenscenter för äldretandvård

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

Örebro läns landsting

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget har beslutat att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård i Folktandvården.

Centret ska vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres hälsa och tandvård. Inriktningen ska vara kliniskt arbete, utbildning och forskning.

Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) säger:
– Det är viktigt att vi alltid har patientens fokus i utvecklingsarbetet. Vi ser en utveckling där alltfler äldre behåller egna tänder allt högre upp i åldrarna, vilket ställer högre krav på tandvården. Den gruppen kommer att ökar och därför är det viktigt att vi ställer om. Vi behöver ha en god beredskap för att möta patienter.

Ingrid Fries – Hansson (MP), ordförande för nämnden primärvård och folktandvård:
– Det här är ett viktigt led i arbetet med att förbättra vården för äldre i länet. Kompetenscentret kommer även att utreda frågan om att ytterligare utveckla tandvården utanför stationära kliniker. Vi har en mobil tandvårdsbuss i länet, vilket varit ett framgångsrikt projekt. Tillgängligheten har förbättrats i hela länet.

Jihad Menhem (V) säger:
– När vi ser att andelen tandläkare minskar utgör kompetenscentret ett kunskapsstöd. Centret ska främst samarbeta med specialistvården på Folktandvården och sjukhusen.

Det formella beslutet tas på landstingstyrelsen den 9 oktober.

För mer information
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Ingrid Fries-Hansson (MP) Ordförande för nämnden primärvård och folktandvård, 072 – 725 96 00
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Storsatsning på satellitmottagning för dialys på Lindesbergs lasarett

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

Örebro läns landsting

Den 9 oktober tar landstingsstyrelsen ett beslut om att en satellitmottagning för dialys startas vid Lindesbergs lasarett. Mottagningen ska ta emot patienter från norra länsdelen som har ett stabilt vårdbehov där det inte krävs ytterligare utredningar och patienter som sköter sin behandling själva på mottagning.

– Det här är ett beslut som kommer att underlätta vardagen för många patienter i norra länsdelen. Det är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet att bredda kompetensen och öka flexibiliteten och tillgängligheten i hela länet, säger landstingsstyrelsen ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– På längre sikt ser vi en utveckling där patienter ska kunna göra hemdialyser. Det är en kvalitetsmässigt mycket bra behandling men ställer stora krav på patienten och organisationen. Både Dialysenheten i Karlskoga och Örebro arbetar aktivt för att för att erbjuda detta alternativ till patienterna, säger Jihad Menhem landstingsråd (V).

– Mottagningen kommer att förbättra vården för dialyspatienterna i norra länsdelen. Med det här beslutet kommer vi att korta sjukresorna för svårt sjuka och patientperspektivet tillgodoses på bästa sätt, Mats Gunnarsson landstingsråd (MP)

Detaljerad information finns i bifogat dokument.

För mer information:

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89
Mats Gunnarsson (MP) Landstingsråd, 072-742 74 55

Bra vård för alla – låter det som en saga?

Hälsa är en mänsklig rättighet– ingen handelsvara!

Vi vill ha en bra vård som alla ska ha tillgång till. Oavsett om du är gammal, ung, rik, fattig eller flykting. Till och med om du är en sagofigur.

För att nå dit behöver vården behöver mer resurser. Statusen på arbete inom vården måste förbättras genom högre löner, bättre arbetsvillkor och möjlighet att styra sina arbetstider. Framförallt inom de kvinnodominerade yrkena.

Vi menar att en konkurrensutsättning av tjänster kan bli negativ för sjukvården. I praktiken handlar det ofta om att skära ned på personalen och att pressa löner.

Exemplen från andra länder avskräcker. USA har många privata vårdgivare. De har också mycket högre sjukvårdskostnader, men ändå har de inte en bättre vård. Ökad konkurrens riskerar också att öppna för privata sjukförsäkringar och då är det i första hand plånboken och inte behoven som styr.

Istället är det bättre med samarbete än konkurrens inom vård och omsorg. Utveckla den offentliga sektorn, öka demokratin, korta beslutsvägarna och ge patienter och personal mer inflytande.

Hu vill du ha i framtiden? Ladda ner V landstingsprogrammet 2011 – 2014

Du kan läsa mer om vad vi tycker om vården här.


Hälsa är ingen handelsvara

Hälsa är ingen handelsvara

Vänsterpartiet presenterar idag ett nytt hälso- och sjukvårdspolitiskt program. Bland annat lyfts behoven av ökade resurser till sjukvården:

”I framtiden kommer sjukvården att behöva mer pengar. Det enda sättet att klara framtidens vårdbehov är att slå vakt om en skattefinansierad vård. Avgiftsfinansierad vård blir inte billigare men kostnaderna vältras över på de svårast sjuka. Privata försäkringar leder till ökade orättvisor och till att fel grupper prioriteras.”

– Om vi ska skapa världens bästa sjukvård så måste det få kosta. Och om vi ser hur mycket regeringen sänkt skatten för rika så verkar det ju inte vara någon brist i statskassan precis. Men vi ska ju inte slösa med skattebetalarnas pengar. Därför är det viktigt att vi stoppar vinstkarusellen bland vårdföretagen, säger Lars Ohly, partiledare för Vänsterpartiet.

Läs mer

Mia Sydow Möllebys inledningsanförande i budgetdebatten

sydow_mia_2_2

Mia Sydow Mölleby

Ordförande, ledamöter, åhörare och representanter för media….

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets och socialdemokraternas gemensamma budget.

De senaste åren har landstinget kunnat göra kloka satsningar – samtidigt som vi klarat en bra ekonomi. Nu kan vi genom omprioriteringar, trots en svårare ekonomisk situation fortsätta i samma anda som tidigare under mandatperioden och prioritera barn och unga, äldre multisjuka, folkhälsa och rehabilitering.

Vi har redan fått en bra översikt av budgeten och jag tänker inte upprepa allt, men vill belysa en del saker lite extra.

Läs mer

V och mp reserverar sig mot landstingsstyrelsens beslut om Citybanan

v_mp_1Citybanan är en viktig infrastrukturinvestering! Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet anser dock att infrastruktur i form av vägar och järnvägar är statens huvudansvar.

Den övervältring av kostnader som staten vill göra i samband med byggandet av Citybanan på kommuner och landsting strider mot kommunallagen vad det gäller den kommunala kompetensen, finansieringsprincipen och fördelningen av den totala skattebasen mellan stat, kommun och landsting.
 
Läs mer

Arkiv
hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
image2-248x62