Vänsterpartiets regiongrupp i Örebro län

Översyn på avgifter för förskrivning, mm. gällande handikapphjälpmedel

Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper har ökat i vårt samhälle. En av de mest utsatta grupper som drabbats av besparingar och nedskärningar från olika håll, är de funktionshindrade.

Allt fler funktionshindrade avstår från att söka vård av ekonomiska skäl. Detta trots sina smärtor och sina kroniska sjukdomar. Men den som är i behov av hjälpmedel för att klara sitt dagliga liv har inga möjligheter att avstå från kostnaden, utan är tvungen att söka hjälp på hjälpmedelscentral eller ortopedteknisk enhet oavsett kostnaden. Det är dessutom inte ovanligt att hjälpmedel behöver justeras och repareras återkommande.

Vänsterpartiet anser att ingen ska behöva betala extra avgifter för sitt handikapp. I grunden är det här en fråga om vilka värderingar som ska vara vägledande i samhället, vilka ska få ha rätt till en god livskvalité? Även människor med funktionshinder ska kunna uppnå goda livsvillkor.

Det här är naturligtvis en prioriteringsdiskussion när det är knappt med resurser, men resurserna bör fördelas med utgångspunkt från en solidarisk uppfattning om alla människors lika värde.

Vänsterpartiet föreslår Örebro läns landstingsfullmäktige besluta:

att se över de nuvarande avgifterna till förskrivning, utprovning, anpassning samt träning avseende hjälpmedel, för att på sikt slopa dessa avgifter.

För Vänsterpartiets landstingsgrupp:

Jihad Menhem

Elise Norberg

Ang. Örebro läns landstings engagemang i det drogförebyggande arbetet i länet

Det drogpolitiska projektet KOSMOS har pågått sedan –94 och projekt har, och ska ha en begränsad överlevnadstid. Arbetsordningen torde vara att, efter projekttiden utvärdera projektet och därefter antingen besluta om att permanenta en bra verksamhet eller också avsluta projektet.

Det pågår i Europa i dag en legaliseringsrörelse, kampen mot denna måste ske i ett brett samarbete i länet och landet. Det borde vara ett viktigt engagemang för Örebro läns landsting.

Polisen och andra som följer utvecklingen av missbruket i Sverige är mycket oroade. Vi har också sett resultat av studier som visar på att ungdomars attityd till att pröva narkotika har förändrats på ett negativt sätt och det har gått oerhört fort. Vi kan se oss om i världen för att ana vad vi har att vänta oss om vi intar en passiv hållning i narkotikapolitiken.

Mina frågor är nu:

Vilken framtid väntar KOSMOS verksamhet?

Är någon utvärdering av KOSMOS-projektet presenterad?

Om projektet KOSMOS läggs ned finns det då någon annan drogförebyggande verksamhet i samverkan eller enskilt som landstinget är engagerat i?

Vilken strategisk betydelse har länsnarkotikagruppens arbete?

Anser du att landstingets uppgift att värna om människors hälsa inbegriper en aktiv kamp mot narkotikabruket i länet?

Elise Norberg

Vänsterpartiet

Tjänsteman med ansvar för diskrimineringsfrågor

I samhället förekommer både medveten och omedveten diskriminering, det kan vara diskriminering p.g.a. etnisk bakgrund, handikapp, kön , social position m.m. Det kan vara svårt för den som upplever sig diskriminerad att ta strid för sin sak. Att bli diskriminerad är att hamna i underläge och det finns många gånger en känsla av att vara en förlorare redan på förhand.

Det är därför mycket angeläget att det i Örebro läns landsting finns en tjänsteman med särskilt ansvar för diskrimineringsfrågor. Det ska vara en person med speciell kompetens för dessa frågor; sakkunnig om lagstiftning och aktuell debatt. Landstingets ¨Diskrimineringsombudsman¨ ska kunna bistå med råd och stöd till den medborgare som känner sig diskriminerad.

En annan viktig arbetsuppgift är att vara informatör i landstinget om olika diskrimineringsfrågor, lagstiftning m.m.

Landstingets föreslås att med det snaraste arbeta fram en handlingsplan mot diskriminering, även detta en uppgift för ¨diskrimineringsombudsmannen¨. Målet ska vara att medborgare i Örebro län ska känna sig trygga i, att vårt landsting arbetar aktivt för att förhindra alla former av diskriminering.

Vänsterpartiet hemställer därför om att landstingsfullmäktige i Örebro län beslutar

a t t en tjänsteman i landstinget, tillgänglig för medborgarna, ska vara ansvarig för diskrimineringsfrågor.

a t t en handlingsplan mot diskriminering arbetas fram.

Örebro 98 10 27

För Vänsterpartiet

Att tillsätta ett landstingsråd med speciellt ansvar för folkhälsofrågor

Sjukvården är av tradition betydligt bättre på att behandla patienter än på att förhindra ohälsa. Bristen på ett bra förebyggande arbete beror både på dåliga kunskaper om hur människor lever och på att sjukvården har en ensidig medicinsk inriktning.

Att ha en god hälsa, att slippa sjukdomar är bland det viktigaste som finns, och att förebygga ohälsa är en viktig uppgift för Örebro läns landsting. Vårt landsting har höga ambitioner i arbetet för en god folkhälsa. Men det är ett arbete som ofta måste ske i motvind. Folkhälsofrågorna är inte alltid högt prioriterade, vilket bl.a. visade sig när den statliga prioriteringsutredningen lade fram sitt betänkande.

Örebro läns landsting har visat ett seriöst intresse att ta sig an den stora och viktiga uppgiften att kartlägga och förbättra hälsan i länet. Som exempel på detta har vi bland annat flera viktiga dokument presenterade under senare år. Länets stora befolkningsenkät och den nyligen antagna folkhälsoplanen är kunskapsmaterial som är en bra grund för ett strategiskt riktigt folkhälsoarbete.

För att lyfta folkhälsofrågorna och visa att vi är ett landsting som sätter det förebyggande arbetet i centrum vore det önskvärt om landstingsfullmäktige beslutar att ett av majoritetens landstingsråd är tillika Folkhälsoråd. Uppgifter för folhälsorådet blir bl.a.:

Att vara uppdaterad i aktuell forskning och pågående folkhälsoprojekt.

Att vara en politiker med god dialog med yrkes- och samhällsmedicinska enheterna i vår egen verksamhet, men att även bygga upp kommunikationen med andra landsting och i viss mån även internationellt.

Att vara uppmärksam på folkhälsoperspektivet i alla politiska beslut, och medvetandegöra övriga politiker om detta.

Att utifrån sin kunskap och sitt kontaktnät ta politiska initiativ i syfte att förbättra folkhälsan i länet.

Vänsterpartiet hemställer med ovanstående motivering att landstingsfullmäktige i Örebro län beslutar

a t t ett av majoritetens landstingsråd får ett speciellt ansvar för folkhälsofrågor och utses till att vara folkhälsoråd i Örebro läns landsting.

För Vänsterpartiet

Elise Norberg

Välkommen till Vänsterpartiets landstingrgruppen i Örebro län

Du är nu inne på Vänsterpartiets landstingsgruppens hemsida. Här hittar du främst material om vår politik och vårt agerande i landstings frågor och om de av våra aktiviteter som rör hela Örebro län.

Så här hittar du:

Under fliken våra företrädare finns kontaktuppgifter till våra företrädare i Örebro läns landsting och vår distriktsstyrelse.

Under artikelarkiv kan du söka efter tidigare publicerade artiklar. Där hittar du en motionsbank med motioner som vänsterpartister lagt i landstingsfullmäktige. Du hittar också våra interpellationer, reservationer, pressmeddelanden, debattartiklar mm. Du har också möjlighet att kommentera alla artiklar, gör gärna det. Vi behöver dina åsikter!

I vårt kalendarium till höger annonserar vi evenemang i Örebro län, främst våra egna aktiviteter men även annat som vi tycker är viktigt.

Vi har också en gästbok, en möjlighet för dig att skicka en hälsning eller påtala något du tycker är viktigt.

När du har läst om all vår politik och aktivitet kanske du vill bli medlem. Det gör du genom att välja fliken Bli medlem . 

 

Vi ses kanske på nästa medlemsmöte!

 

Med Socialistiska Hälsningar!

Jihad Menhem, Webbansvarig

Allmänhetens delaktighet i landstingspolitiken

Möjligheten för allmänheten att delta i debatten på landstingsfullmäktige begränsas av det arbetssätt som varit gällande under lång tid och dess stela former. Det är viktigt med ett brett engagemang hos medborgarna i länet för en förbättrad demokrati. Viktiga synpunkter som underlag för de beslut som ska fattas kan komma politikerna till del om allmänhetens deltagande på landstingsfullmäktige kan bli mer möjligt. Detta skulle också minska avståndet mellan de förtroendevalda och väljarna.

Varje landstingsfullmäktige kan inledas med en allmänhetens timme. Det ska då vara möjligt att diskutera de aktuella frågorna på dagordningen och ställa frågor till de förtroendevalda. Till denna timme ska aktivt inbjudas olika intresseorganisationer, föreningar och enskilda människor som kan ha speciellt intresse för någon punkt på dagordningen. Övrig allmänhet är naturligtvis också välkomna att delta i frågestunden.

Praktiskt kan detta hanteras så att det upprättas en frågeinläggsordning, till vilken anmälan sker per telefon/fax eller i direkt anslutning till frågestunden. För att möjliggöra bevakning av frågor av speciellt intresse för allmän person bör dagordningen utformas mer konkret och tillföras ungefärliga hålltider för frågornas behandling. Detta bör framgå tydligt när annonsering sker inför fullmäktige.

Fullmäktige bör i större utsträckning förläggas på olika platser i Örebro län. Exempelvis biografer, idrottsanläggningar, skolor och andra liknande allmänna miljöer som är välkända för invånarna och vilka besöks i vardagen. Efter frågestunden kan en gemensam kaffepaus möjliggöra ytterligare dialog och erfarenhetsutbyte.

Vänsterpartiet föreslår landstingsfullmäktige besluta

a t t det genomförs en översyn av arbetsordningen i landstingsfullmäktige, i syfte att demokratisera det landstingspolitiska arbetet

För Vänsterpartiets landstingsgrupp

Elise Norberg
Hans Arvidsson

Politik är att välja och det finns ett val!

 

3sjukhus

  

 
 

 

 

 

Sjukvård för alla

Ett starkt Vänsterparti i landstinget innebär ett rättvisare Örebro

län. Vänsterpartiets landstings- och regionalpolitik prioriterar

barnen, de funktionshindrade, äldre med omfattande vårdbehov

och de psykiskt sjuka. Prioriteringen och fördelningen av våra

gemensamma resurser ska ske efter behov, inte efter utbud och

efterfrågan. Sjukvården ska vara lättillgänglig och avgiftsfri eller

med låga avgifter.

 

 

 

 

 

Bevara och utveckla tre akutsjukhus i länet.

Vi ska ha en sjukvård som tillgodoser dagens och morgondagens behov och bygger på de förutsättningar som finns i vårt län med tre välfungerande akutsjukhus. Sjukvården i Örebro län ska ha en bra kvalité. Patienter som behöver vård ofta och länge ska få vården så nära bostadsorten som möjligt.

 

 

Folkhälsa – en fråga för hela samhället.

Att stärka hälsan ger stora besparingar både i resurser och mänskligt lidande. Det är ett långsiktigt arbete. En god hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett fritt och oberoende liv.

Ett friskare samhälle kräver social rättvisa. Hälsan är en viktig värdemätare på samhällets orättvisor. I ett mer jämlikt samhälle är hälsoskillnaderna mindre. Skattesänknings- och privatiseringspolitik som gynnar höginkomsttagare urholkar välfärden och det drabbar de som har det svårast i samhället. Vi vill avsätta mer resurser för att arbeta förebyggande och rikta insatser mot vissa geografiska områden och utsatta grupper.

 

 

Öka samarbetet mellan kommuner och landsting.

Det är patienten som ska stå i centrum, inte organisationen. Olika vårdgivare inom kommuner och landsting ska samverka för att kunna erbjuda tryggheten av en bra och tillgänglig vård nära människorna. 

När vi blir äldre ökar ofta behovet av sjukvård. Det är viktigt att ålderdomens sjukdomar kan behandlas så nära patienten som möjligt. Kunskapen om hur det naturliga åldrandet samspelar med sjukdomar måste utvecklas så att de äldre får ett allt bättre bemötande och en bättre vård. 

 

 

Avgiftsfri vård för barn och ungdomar. 

Bland annat barn och ungdomar tillhör förlorarna efter 90-talets neddragningar av den offentliga sektorn. Att inte göra något åt de växande klyftorna angående hälsa hos barn och ungdomar är ett brott mot FN: s Barnkonvention. Vänsterpartiet ska fortsätta utvecklingen av familjecentraler och ungdomsmottagningar för att skapa trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar i länet. Vi ska också bevara den avgiftsfria barn- och ungdomssjukvården.

 

 

Förstärk psykiatrin

Psykiskt sjuka är sällan en röststark grupp och de blir därför ofta bortglömda. Vänsterpartiet är vara en röst för de psykiskt sjuka. Vi kräver en utbyggd öppenvårdspsykiatri med bl.a. fler kuratorer och psykologer. Det är extra viktigt med kontinuitet inom den psykiatriska vården och därför måste den förstärkas, och samarbetet mellan psykiatrin, kommunerna och olika patient- och anhörigföreningar måste utvecklas. 

Vänsterpartiet ska i fortsättningen arbeta för en kraftfull satsning på barn- och ungdomspsykiatrin.

 

 

Utöka rehabiliteringen

För att täcka behovet av rehabiliteringsinsatser behöver primärvården förstärkningar av sjukgymnaster och av personal med psykosocial kompetens. Vänsterpartiet uppmärksammar också de strokedrabbades behov av förstärkt rehabilitering.

 

 

Läkemedel och forskning

Vänsterpartiet arbetar för att det alltid ska finnas ett genusperspektiv i den medicinska forskningen och läkemedelsforskningen.

 

 

Tandvård är en klassfråga

I dag finns ett ekonomiskt system för tandvård som inte ger alla möjlighet att ha råd med en god tandhälsa. En ny rapport från Folkhälsoinstitutet slår fast att tandhälsan försämras mest för de fattiga i samhället, en miljon svenskar avstår tandvård för att de inte har råd. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Det är dock inte enbart landstingspolitiker som råder över detta. Besluten fattas i riksdagen och med fler vänsterpartister i riksdagen kan vi få ett högkostnadsskydd inom tandvården liknande det som finns i hälso- och sjukvården.  

Vänsterpartiet fortsätter arbetet med att tänderna ska betraktas som en del av kroppen, då är det logiskt att ett högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård även omfattar tandvård. Tandvården ska styras av behov och solidaritet, inte av inkomst och klasstillhörighet, och vi säger Nej till abonnemangstandvård.

 

 

Regionalpolitik för ett rättvisare län

Kapitalets logik ger upphov till en ständig tendens till centralisering av produktionen, på bekostnad av helhetssyn och vad som är samhällsekonomiskt bra.  Vänsterpartiet vill att företagen ska ta sitt sociala och ekonomiska ansvar och stå för de kostnader som följer av nedläggningar och flytt. De anställda ska erbjudas möjligheter att ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande. 

Vänsterpartiet ska arbeta för att regionen satsar på en ekologisk hållbar utveckling och verka för en miljöomställning.

 

 

 

 

Ett starkt Vänsterparti i landstinget innebär ett rättvisare Örebro län. Vänsterpartiets landstings- och regionalpolitik prioriterar barnen, de funktionshindrade, äldre med omfattande vårdbehov och de psykiskt sjuka. Prioriteringen och fördelningen av våra gemensamma resurser ska ske efter behov, inte efter utbud och efterfrågan. Sjukvården ska vara lättillgänglig och avgiftsfri eller med låga avgifter.

 

 
 

 


Bygg ut kollektivtrafiken och förbättra miljön
 
 

 

Landstinget ska vara en bra arbetsgivare

Det innebär bland annat bättre lön, tillsvidareanställningar, heltid som norm och större möjligheter att påverka sitt arbete. Arbetsmiljön måste förbättras inom sjukvården. En arbetstidsförkortning måste påbörjas.  

Med politiskt arbete ska den systematiska lönediskrimineringen mot kvinnor avskaffas. För det behövs en brett förankrad nationell handlingsplan. Landstinget som är en stor offentlig arbetsgivare ska vara en förebild i jämställdhetsarbetet

 

Vänsterpartiet arbetar för att öka andelen anställda med invandrarbakgrund i landstinget. Det måste ske en aktiv rekrytering av vårdutbildade människor med invandrarbakgrund.

 

Vänsterpartiet vill att personalpolitiken i Örebro läns landsting ska kännetecknas av ansvarstagande, engagemang och en positiv inställning till kompetensutveckling. Personalen ska känna glädje och trygghet i arbetet och vi värnar om personalens grundlagskyddade rätt att yttra sig offentligt.

 

 

Vården ska vara demokratiskt styrd och offentligt finansierad

För att kunna hålla hög kvalitet i verksamheten, för möjligheten att styra och för att kunna ge alla likvärdig vård efter behov måste vården vara demokratiskt styrd och offentligt finansierad.

Vi motverkar privatiseringar, konkurrensutsättning och privata försäkringslösningar.

Hur vill du ha det i framtiden? – Rösta på Vänsterpartiet 19 september! 

 

 

 

 

Vänsterpartiet vill värna länets naturvärden, behålla ren luft och rent vatten. Landstinget ska ta till sig kunskaper som kommer fram om nya metoder, produkter och material som är mer miljövänliga. 

En effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik är nödvändigt för en hållbar miljöutveckling men också av stor betydelse för att skapa en bra arbetsmarknadsregion. Vänsterpartiet arbetar för en avgiftsfri kollektivtrafik och redan nu kan försök inledas med 0-taxa i hela länet.

          

 

Satsa på kulturen

Vänsterpartiet anser att ett mångsidigt kulturutbud främjar länsinvånarnas livskvalitet och kreativitet och är bra för hälsan. Kreativiteten utvecklar även nya idéer om vår framtid. Vi ska värna om de kulturutövare som finns i länet och anlita våra egna resurser. En blandning av amatörkultur och en professionell kultur är viktigt. Vänsterpartiet kommer också att se till att kulturen finns som en självklar del i vården.

 

 

 

Sjukvård för alla

Arkiv

hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

image2-248x62