Vänsterpartiets regiongrupp i Örebro län

1 MAJ 2013: Välkommen att fira arbetarrörelsens internationella högtidsdag med Vänsterpartiet i Örebro län!

imageArbetarrörelsens internationella högtidsdag närmar sig då tusentals människor demonstrerar för Frihet, Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet. Huvudparollen för årets första maj-tåg är ”Arbete, rättvisa, välfärd”. Vi kommer att fira första maj på flera orter runtom i länet. Kom med för att protestera mot regeringens usla jobbpolitik och för att kräva fler jobb och bättre välfärd. Du är välkommen – ju fler vi är desto mer kan vi göra skillnad!

Årets 1 maj-insamling går till två organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och trygghet och till flickors skolgång i Afghanistan. Hälften av pengarna går till Svenska Afghanistankommittén, som är en erkänt stark och viktig biståndsaktör. Hälften går till den afghanska organisationen Hawca (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan), en gräsrotsorganisation där afghanska kvinnor själva organiserar sig för sina rättigheter.

Kolla i listan nedan för att se vad som händer på din ort: Läs mer

Med ungdomar och barn i fokus

Jihad Menhem (V), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Catrin Steen (MP) i en gemensam debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidningen

Rödgrönt samarbete för framtiden

De politiska skiljelinjerna i landstingspolitiken har sällan varit tydligare för barn och unga i Örebro län. Majoriteten som styr landstinget, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt en budget med tydlig inriktning att stärka och förbättra vården för barn och unga. Alliansen har konsekvent sagt nej till våra förslag och fortsätter att göra det även 2013.

Som ett av Sveriges första landsting införde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avgiftsfri vård och avgiftsfria preventivmedel för alla barn och unga upp till 25 år redan den 1 mars 2011. Alliansen i Örebro läns landsting sa nej. För oss var skälen till den reformen självklara. Inga barn och ungdomar ska behöva avstå vård på grund av familjens ekonomiska villkor. Det är särskilt viktigt med tanke på hur barnfattigdomen och ungdomsarbetslösheten breder ut sig. Sedan 2011 har vi tagit flera viktiga steg för att förbättra villkoren och säkra bra tillgång till god sjukvård för våra barn i länet. Läs mer

Människors behov av vård är avgörande oavsett ålder

Jihad Menhem (V), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Catrin Steen (MP) i en gemensam replik till distriktsläkaren Richard Wentzel, Nerikes Allehanda

Rödgrönt samarbete för framtiden

Distriktsläkaren Richard Wentzel ställer i sin debattartikel en fråga till landstingsstyrelsen om hur uppdraget till primärvården ser ut när det gäller god äldrevård. Äldres hälsa är ett prioriterat område för landstinget. Inom primärvården, ökar efterfrågan på vård och omvårdnad ständigt. Andelen äldre i befolkningen ökar och ju äldre vi blir ju mer omvårdnad och sjukvård behöver vi. Samtidigt finns i dag en brist på allmänläkarspecialister. Därför görs dagligen prioriteringar för att den mest sjuka ska få vård. Det är alltid människors behov av vård som är avgörande oavsett ålder.

Vi i den politiska majoriteten här i Örebro län har gjort flera satsningar för att bland annat möta behoven av en alltmer åldrande befolkning. Genom särskilda satsningar på primärvården med cirka 70 miljoner de senaste åren har bland annat möjligheterna att rekrytera personal förbättrats. I syfte att rekrytera specialister i allmänmedicin har antalet ST-läkartjänster utökats. Vi satsar medel på projekt för att utveckla vårdcentralers arbete med tillgänglighet. Läs mer

Jämlik vård ett fortsatt mål för den styrande majoriteten

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag fastställer vi Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet landstingets budget för 2013. För oss är det viktigt att alla medborgarna, oavsett var i länet man bor, ska känna trygghet till en god och tillgänglig vård. Därför kommer vi, tillsammans med våra medarbetare och vårdens personal, fortsätta arbetet med att förbättra vården och öka tillgängligheten.

Den ekonomiska krisen i Europa påverkar landstinget och samhället i stort. Med den borgerliga regeringen ser vi ökade klyftor, en ökad arbetslöshet och ett utanförskap som bland annat medför att den psykiska ohälsan ökar. Därför är det extra viktigt att vi som styr landstinget i Örebro tar ansvar för att principen jämlik vård efter behov fortfarande ska vara grundläggande för sjukvården.

Nu utökar vi glasögonbidraget ytterligare genom att låta barn upp till 16 år omfattas av rätten till bidrag. För att möta barn och ungas psykiska ohälsa görs en rejäl förstärkning. Dessutom fortsätter satsningen på att förbättra öppenvården till barn och unga. Den särskilda barnakutmottagningen på Universitetssjukhus ska stå klar att användas under året och därför satsar vi nu extra på att förstärka bemanningen på barnakuten. Vi fortsätter mot målet att tillskapa Sveriges bästa vårdcentraler och därför tillförs ytterligare 16.2 miljoner till primärvården. Utifrån landstingets ansvar för att bevara hälsan är det naturligt att arbeta för att minska miljöbelastningen. Vi kommer att initiera ett länsövergripande projekt i syfte att informera om miljögifters påverkan på hälsan.

Äldres hälsa och välbefinnande är ett prioriterat område för oss. Forskning inom äldreområde ska stärkas. Vi fortsätter satsningar på projektet ”Passion för livet”, tillsammans med pensionärsorganisationer, för att främja hälsa och öka livskvalitet för äldre. Dessutom kommer vi att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård i Folktandvården. Kompetenscentret ska vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres tandvård.

Med vår budget för 2013 kan medborgare känna sig trygga med att vi alltid kommer att arbeta för utveckling, förnyelse och förbättring av vården. Vår grundläggande princip är en solidariskt finansierad jämlik vård som ges efter behov. Politik gör skillnad och med 2013 års budget fortsätter vi utvecklingsarbetet av våra verksamheter, Sveriges bästa vårdcentraler ska finnas i Örebro län.

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson, Landstingsråd (S)
Jihad Menhem, Landstingsråd (V)
Catrin Steen, Landstingsråd (MP)

Majoriteten i landstinget satsar på kompetenscenter för äldretandvård

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

Örebro läns landsting

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget har beslutat att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård i Folktandvården.

Centret ska vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres hälsa och tandvård. Inriktningen ska vara kliniskt arbete, utbildning och forskning.

Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) säger:
– Det är viktigt att vi alltid har patientens fokus i utvecklingsarbetet. Vi ser en utveckling där alltfler äldre behåller egna tänder allt högre upp i åldrarna, vilket ställer högre krav på tandvården. Den gruppen kommer att ökar och därför är det viktigt att vi ställer om. Vi behöver ha en god beredskap för att möta patienter.

Ingrid Fries – Hansson (MP), ordförande för nämnden primärvård och folktandvård:
– Det här är ett viktigt led i arbetet med att förbättra vården för äldre i länet. Kompetenscentret kommer även att utreda frågan om att ytterligare utveckla tandvården utanför stationära kliniker. Vi har en mobil tandvårdsbuss i länet, vilket varit ett framgångsrikt projekt. Tillgängligheten har förbättrats i hela länet.

Jihad Menhem (V) säger:
– När vi ser att andelen tandläkare minskar utgör kompetenscentret ett kunskapsstöd. Centret ska främst samarbeta med specialistvården på Folktandvården och sjukhusen.

Det formella beslutet tas på landstingstyrelsen den 9 oktober.

För mer information
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Ingrid Fries-Hansson (MP) Ordförande för nämnden primärvård och folktandvård, 072 – 725 96 00
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Storsatsning på satellitmottagning för dialys på Lindesbergs lasarett

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

Örebro läns landsting

Den 9 oktober tar landstingsstyrelsen ett beslut om att en satellitmottagning för dialys startas vid Lindesbergs lasarett. Mottagningen ska ta emot patienter från norra länsdelen som har ett stabilt vårdbehov där det inte krävs ytterligare utredningar och patienter som sköter sin behandling själva på mottagning.

– Det här är ett beslut som kommer att underlätta vardagen för många patienter i norra länsdelen. Det är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet att bredda kompetensen och öka flexibiliteten och tillgängligheten i hela länet, säger landstingsstyrelsen ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– På längre sikt ser vi en utveckling där patienter ska kunna göra hemdialyser. Det är en kvalitetsmässigt mycket bra behandling men ställer stora krav på patienten och organisationen. Både Dialysenheten i Karlskoga och Örebro arbetar aktivt för att för att erbjuda detta alternativ till patienterna, säger Jihad Menhem landstingsråd (V).

– Mottagningen kommer att förbättra vården för dialyspatienterna i norra länsdelen. Med det här beslutet kommer vi att korta sjukresorna för svårt sjuka och patientperspektivet tillgodoses på bästa sätt, Mats Gunnarsson landstingsråd (MP)

Detaljerad information finns i bifogat dokument.

För mer information:

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89
Mats Gunnarsson (MP) Landstingsråd, 072-742 74 55

En marsch för ökad tillgänglighet

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad Menhem (V) Örebro län

Lördagen den 26 maj 2012 arrangeras tillgänglighetsmarschen runt om i Sverige. Det är tionde året i rad som hela den samlade svenska handikapprörelsen marscherar för en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är fortfarande lika med att bli diskriminerad. Att känna sig utesluten, nonchalerad, isolerad eller kränkt är ingen ovanlighet – vare sig i vardagslivet eller i yrkeslivet.

Svårigheter att kunna leva som alla andra hindrar tusentals barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar från att delta fullt ut i samhällslivet och uppnå jämlikhet och full delaktighet.

Frågan om bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering och hur man ska komma till rätta har utretts och analyserats i 20 års tid.

Det är förvånande att den moderatledda regeringen efter många års utredande, fortfarande inte vill erkänna att tillgänglighetsfrågan och bristen på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar hör hemma i en diskrimineringslagstiftning.

Att otillgänglighet ska klassas som diskriminering är en av de viktigaste frågorna för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det handlar om lika rättigheter för alla medborgare, om tillgång till arbete, kommunikation, information, lokaler med mera. Försvinner bristerna, kommer även funktionshindret att minska eller upphöra i betydelse. Läs mer

Vård efter behov är en grundläggande princip

Jihad Menhem (V), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Annika Hickish (MP) i en gemensam replik på debattartikel från Ola Karlsson (M), Nerikes Allehanda

Örebro läns landsting

Oppositionsråd Ola Karlsson (M) riktar kritik mot styret i landstinget och missar att majoriteten består av tre partier. Vi socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister  arbetar långsiktigt och strategiskt. Vi tar ansvar för ekonomin och har sedan 2004 redovisat positiva resultat. Förra året fanns ett överskott på 70 miljoner kronor.

Ola Karlsson framhåller någon enstaka satsning i sin egen budget, men skriver inget om att de vill strama åt vårdens resurser. Enligt borgarnas budget ska sjukvården i länet klara sig med drygt 16 miljoner kronor mindre. Universitetssjukhuset i Örebro får åtta miljoner mindre, Lindesberg lasarett får drygt fem miljoner mindre och Karlskoga lasarett får över en miljon mindre än vad vi i majoritetsstyret beslutat om. Moderaterna skriver heller inget om att de vill höja vårdavgifterna för medborgarna med över 30 miljoner. 

När vi i den politiska majoriteten formar sjukvårdspolitiken är det grundläggande för oss att vård ska ges till var och en efter behov. Den som är i störst behov av vård ska prioriteras. Det är en viktig grundsten för en jämlik och rättvis vård där individens betalningsförmåga inte är avgörande för hur snabbt eller vilken vård individen ska få. Det är tyvärr ingen självklar princip för den borgerliga regeringen och inte heller för regeringens lakejer.

Nu pågår ett omfattande arbete mellan länets tre sjukhus inriktat på att människor snabbare ska komma till vården. Arbetet med att korta köerna i vårt län ska ge resultat som håller långsiktigt, bortanför Alliansregeringens snäva marknadsinriktade sjukvårdspolitik. Att vi nu börjar se positiva resultat beror på ett målmedvetet och långsiktigt arbete, men också på en otroligt kompetent och hårt arbetande personal. Personalen inom vården är den viktigaste resursen för att vi ska klara en god och patientsäker vård för länets innevånare. Läs mer

Kvalitet viktigare än regeringens allmosor

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, ETC Örebro

Jihad Menhem

En tillgänglig sjukvård som ges efter behov är en ledstjärna för oss i Vänsterpartiet. Sjukvårdens viktigaste uppgift är att bidra till att invånarna har en god hälsa, men en god hälsa får man inte bara genom sjukvårdens försorg utan också genom många andra faktorer, såsom den grundläggande sociala välfärden och ett jämlikt samhälle med mindre klyftor.

Vi i Vänsterpartiet står fast vid att behoven till hälso- och sjukvården ska styra och inte storleken på plånboken. Vi säger nej till gräddfiler och att personer med privata försäkringar ska gå före i vårdkön. Hälsan är ingen handelsvara utan en mänsklig rättighet och målet för Vänsterpartiets hälso- och sjukvårdspolitik är en god och jämlik hälsa för alla.

Under det gångna året så har mycket positiva saker hänt i Örebro läns landsting. Vi som styr landstinget idag, d.v.s. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har klarat ekonomin bra… trots allt… Personalen har gjort ett fantastiskt arbete och många av verksamheterna som tidigare gått med underskott har förbättrat sitt ekonomiska läge. Det här är en bra förutsättning för att kunna säkra vården både ekonomiskt och att förbättra kvalitet. Läs mer

Landstinget höjer inte högkostnadsskyddet

Jihad Menhem (V), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Annika Hickish (MP) i en gemensam debattartikel, NA, Karlskoga Kuriren, Karlskoga tidning och Länsposten

Örebro läns landsting

I december förra året fattade riksdagen beslut om att höja högkostnadsskyddet för besök i öppenvården, från 900 till 1100 kronor. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2012 och nästan alla landsting har höjt högkostnadsskyddet men vi i Örebro läns landsting väljer att inte följa riksdagens beslut. Högkostnadsskyddet kommer fortsättningsvis att ligga på 900 kronor för besök i öppenvården. Majoriteten i landstinget som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vet att många tvekar att vända sig till vården på grund av ekonomiska faktorer och en höjning av högkostnadsskyddet skulle drabba dem med den allra svagaste ekonomin hårdast.

Att inte höja högkostnadsskyddet är en viktig politisk markering. Vi som tror på en offentligt och solidariskt finansierad välfärd måste stå upp och ta strid för de värderingarna. Den borgerliga oppositionen i Örebro läns landsting föreslog i sitt budgetförslag för 2012 att avgifterna i vården generellt skulle höjas med 25 procent och att återinföra avgifter för barn och unga under 25 år. Samtidigt vill nu oppositionen i landstinget följa riksdagens beslut och höja högkostnadsskyddet. Vilka marginaler får svårt sjuka med svag ekonomi med borgerlighetens politik? Hur många ska tvingas välja att inte söka upp vården på grund av ekonomiska skäl för att oppositionen gör andra prioriteringar?

Vår princip är att vård ska ges efter behov och inte efter plånbokens storlek. Om egenavgifterna och taket i högkostnadsskyddet höjs, riskerar alltfler som lever med små marginaler att välja bort vården på grund av privatekonomin. Vår ambition är att ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl. Majoritetens politik bygger på solidariska principer och en omfördelning av samhällets resurser. Läs mer

Vårdbarometern: Stort förtroende för länets sjukvård

Länsbornas förtroende för vården på sjukhus ligger i topp i landet. 81 procent av befolkningen har mycket eller ganska stort förtroende för länets sjukhus. Riksgenomsnittet är 71 procent.
Länsborna har också högt förtroende för den samlade hälso- och sjukvården. 72 procent har mycket eller ganska stor förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län, jämfört med 66 procent i riket.
80 procent av länsborna anser också att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är detsamma som riksgenomsnittet.

Det visar resultaten från den nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern 2011, som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting. De goda resultaten för Örebro läns landsting överensstämmer i hög grad med förra årets mätning. Undersökningen omfattar drygt 40 000 personer, varav cirka 1 000 i Örebro län.

Förtroendet för vårdcentralerna

Förtroendet för vårdcentralerna är inte lika högt som för sjukhusen – det gäller såväl i landet som i Örebro läns landsting. 60 procent av Örebro läns invånare har mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna, vilket är något under rikets genomsnitt, 64 procent.
87 procent av länsborna är positiva till att vårdpersonalen diskuterar levnadsvanor i samband med besök. Ökningen i länet sedan 2010 års undersökning är 13 procentenheter.

Beredda att avstå antibiotika – positiva till specialiserade sjukhus och Landstingskatalogen

Vårdbarometern visar också att åtta av tio länsbor är beredda att avstå antibiotika när det är möjligt, även om man riskerar några extra sjukdagar. Målet är att minska behandling med antibiotika, eftersom risken annars ökar för att bakterier utvecklar motståndskraft (resistens).
Befolkningen i Örebro län är också positiva till att specialisera sjukhus. Åtta av tio tycker att det är bra.
Två tredjedelar av befolkningen använder Landstingskatalogen i Örebro län. Inget annat landsting har så stor andel av befolkningen som använder Landstingskatalogen som källa till information om vården.

Folkhälsoplan – för en god och jämlik hälsa

Landstingsfullmäktige har idag antagit en folkhälsoplan för Örebro län. Planen belyser det folkhälsoarbete som landstinget och kommunerna prioriterar under åren 2012-2015.

Utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet är
att samverka för en god hälsoutveckling, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för en god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett hälsosamt åldrande och att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Elva målområden

Utgångspunkten vid utformningen av folkhälsomålen för Örebro län har varit det övergripande nationella folkhälsomålet – att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen- och dess elva målområden. För varje målområde finns en övergripande vision för länet och exempel på hälso- och sjukvårdens roll inom målområdet.

De elva målområdena är:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso– och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexuell och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Höjt högkostnadsskydd drabbar utsatta

Jihad Menhem (v) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidning 21/12 och Örebroar´n 28/12

Jihad Menhem

Jihad Menhem (V)

Allas rätt till hälso- och sjukvård är en oomstridd paroll. Men allas ekonomiska möjlighet till hälso- och sjukvård är inte lika självklar.

Många långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning har drabbats hårt av de senaste årens försämringar i sjukförsäkringen och nu höjer alliansregeringen kostnaderna för sjukvård och läkemedel genom att höja gränserna i högkostnadsskydden.

Från den 1 januari nästa år kommer det både bli dyrare att gå till läkare och att hämta ut sina mediciner. Regeringen tänker nämligen höja högkostnadsskyddet med 22 procent i förhållande till det nuvarande priset. De flesta i befolkningen har ökat sin disponibla inkomst mer än så och kommer inte få några större problem med att betala. De med lägst inkomster har dock bara fått en ökning med 17 procent och för dem kan det bli svårt att klara höjningen av sjukvårdsbesök och läkemedel. Läs mer

Örebro flygplats ska inte användas för tvångsdeportationer

VÄNSTERPARTIET

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro läns landsting och Vänsterpartiet i Örebro

Vi ställer oss frågande till hur Örebro flygplats används och vill ha en diskussion med de andra partierna i våra styrelser. Senast den 15 december användes Örebro Airport till en tvångsdeportation av flyktingar till krigsdrabbade Afghanistan. Örebro landsting och Örebro kommun, tillsammans med länets övriga kommuner, är helägare av Örebro flygplats.

– Jag tycker det är rimligt att fundera över till vilka syften som vi använder örebroarnas skattepengar. Här ser vi hur kommunen genom sitt ägande av flygplatsen underlättar tvångsdeportationer till krigshärjade länder. Jag är starkt kritisk till dagens inhumana flyktingpolitik, säger Murad Artin (V) oppositionsråd.

– Vi kan inte påverka pågående polisiära insatser men samtidigt måste vi ta vårt ansvar för vad vi tycker är rätt och fel. Vi vill att flygplatsen ska användas till resor och utveckling av Örebroregionen, inte till att under tvång skicka människor rakt in i pågående krig, menar Jihad Menhem (V) landstingsråd.

– Vi hoppas att genom att både kommun- och landstingsstyrelserna diskuterar frågan, så kommer dessa tvångsdeportationer av människor att upphöra från Örebro flygplats, avslutar Murad Artin (V).

För ytterligare information kontakta:

Murad Artin, 0703-760398
Jihad Menhem, 0735-031053

Bäst på vårdcentraler – Så vill S, V och MP utveckla sjukvården

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),  Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) .................Bild: Weine Ahlstrand

Vården ska vara jämlik och beakta människors lika värde!

Vi som styr landstinget, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, presenterar i dag en budget och verksamhetsplan för 2012.
För oss är det är viktigt att alla medborgare, oavsett var i länet man bor, ska känna en trygghet i att ha en bra och tillgänglig vård. Under 2012 kommer därför majoriteten i landstinget, tillsammans med våra tjänstemän och vårdens personal, att fortsätta arbetet med ökad tillgänglighet. Ett av våra uppsatta mål är att Sveriges bästa vårdcentraler ska finnas i Örebro län.

Vi har en allvarlig ekonomisk kris i världen, vilket även påverkar landstinget. Därför är det oroväckande och beklagligt att vi har en borgerlig regering som i en lågkonjunktur väljer att sänka skatten samtidigt som vi ser hur resurserna till välfärden minskar. Det görs i en tid när vi vet att personalen inom sjukvården är hårt pressad. Läs mer

Tillgänglighet och patientens fokus

Landstingsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2012

Pressmeddelande

Högre tillgänglighet i vården. Jämlik och jämställd vård. En bättre vård för barn och unga och satsningar på äldre.
Det är fyra viktiga områden som landstinget sätter fokus på under nästa år. Det framgår av landstingets verksamhetsplan med budget för 2012, som antogs på landstingsstyrelsen den 1 november. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Verksamhetsplanen fastställs slutligt av landstingsfullmäktige den 21-22 november.
– Landstingets verksamhetsplan är vårt viktigaste styrdokument. Här finns prioriteringar, mål och uppdrag som ska löpa som en röd tråd och förverkligas i det dagliga arbetet i vården och i landstingets andra verksamheter, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, S.
– Vårt viktigaste uppdrag är vården, och här fortsätter ett målmedvetet arbete att ständigt ha patientens fokus.

Största delen går till hälso- och sjukvård
Landstingets budget för verksamheten år 2012 är 7,2 miljarder kronor, varav 5,9 miljarder, 82 procent, går till hälso- och sjukvården. Till trafik, miljö och service anslås 484 miljoner kronor. Till tillväxt, kultur och bildning anslås 162 miljoner kronor, och till forskning 81 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten omsluter totalt 495 miljoner kronor, där Campus Örebro är det största byggnadsobjektet på 120 miljoner kronor.

Nytt hälsoprojekt till invandrargrupper
– Örebro län har en stor befolkningsgrupp med invandrarbakgrund som löper hög risk för sjukdomar kopplade till livsstil, säger Jihad Menhem, V, landstingsråd och ordförande i nämnden för folkhälsa. – Svårigheter finns att nå ut med hälsoinformation och råd om levnadsvanor. Därför startar landstinget under 2012 ett hälsoprojekt för information och rådgivning till invandrargrupper. Läs mer

Inbjudan till samtal om ”Hälsa är en mänsklig rättighet – ingen handelsvara”

Riksdagsledamot och tidigare landstingsråd Mia Sydow Mölleby och nuvarande landstingsråd Jihad Menhem kommer att finnas i partilokalen för att berätta om Vänsterpartiets landstingspolitik.

Vänsterpartiets landstingsgrupp i Örebro län arbetar för att alla människor ska ha rätt till en god hälso- och sjukvård. Vi ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet och anser att sjukvården är en viktig del av den gemensamma välfärden.

Vänsterpartiet vill ha en sjukvård som styrs demokratiskt och finansieras solidariskt, och där patienten
själv bestämmer över den egna vården. Vi är helt emot privatisering. Inom den skattefinansierade hälso- och sjukvården är det vårdbehovet som styr efterfrågan och inte plånboken, till skillnad från den privata
hälso- och sjukvården.

Vänsterpartiets lokal på Köpmangatan 64 i Örebro
Söndag 18 september, kl. 15.00-17.00

Arr: Vänsterpartiet Örebro län

Ingen entré eller föranmälan behövs
Varmt välkommen!

 

Vi behöver satsa på välfärden

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, Nerikes Allehanda och Läns-Posten

Jihad Menhem

Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans. Istället för att betala sjuksköterskor åt patienter så betalar våra skattepengar poolskötare åt aktiespekulanter. Sverige har nämligen beslutat att vem som helst som har pengar får köpa svensk sjukvård. Det är ett beslut som vi är nästan ensamma om i hela världen.

De privata företag som köper upp vår sjukvård har oftast enbart ett intresse av att skapa så stora vinster som möjligt. Vinster får de genom att skära ner på ”kostnader” som till exempel personal och stoppa skattepengar i egen ficka. På det här sättet förvandlas våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. För dom 4 miljarder som varje år försvinner från sjukvården så skulle vi till exempel kunna anställa 10 000 sjuksköterskor. Läs mer

Öppet möte med vänsterpartiets riksdagsledamöter Mia Sydow Mölleby och Kent Persson


Vänsterpartiet i Örebro län inbjuder till öppet möte under temat: Världens bästa sjukvård!

Dag/tid: Onsdag den 25 maj kl. 18.00

Plats: Hjalmar Bergmansalen, Stadsbiblioteket i Örebro. Ingång från Tomtgränd mellan Grand ScandicHotel och Stadsbiblioteket

Riksdagsledamöterna (v), Mia Sydow Mölleby och Kent Persson.

(V)i bjuder på ”fika” från ca 17.30

Varmt välkomna!!!


Sverige ska ha världens bästa sjukvård

Jihad Menhem (v) i en debattartikel, Karlskoga Kuriren

Jihad Menhem

Jihad Menhem (V)

Vänsterpartiet vill att Sverige ska ha världens bästa sjukvård. Om det ska bli möjligt, då måste också de skattepengar som vi betalar till sjukvård gå till just sjukvård. Så är det inte idag. Varje år hamnar minst 4 miljarder skattekronor någon annanstans. Istället för att betala sjuksköterskor åt patienter så betalar våra skattepengar poolskötare åt aktiespekulanter. Sverige har nämligen beslutat att vem som helst som har pengar får köpa svensk sjukvård. Det är ett beslut som vi är nästan ensamma om i hela världen.

De privata företag som köper upp vår sjukvård har oftast enbart ett intresse av att skapa så stora vinster som möjligt. Vinster får dom genom att skära ner på ”kostnader” som till exempel personal och stoppa skattepengar i egen ficka. På det här sättet förvandlas våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. För dom 4 miljarder som varje år försvinner från sjukvården så skulle vi till exempel kunna anställa 10 000 sjuksköterskor. Läs mer

Begränsa vinsten som drivkraft inom vården

Jihad Menhem (V) svarar på Torbjörn Ahlins (C) debattartikel i Läns-Posten

Jihad Menhem

Vänsterpartiet i Örebro län vill begränsa vinsten som drivkraft inom vården och därigenom skapa en mer rättvis, demokratisk och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av högre kvalitet. Vi ser sjukvården som en viktig del av den gemensamma välfärden och vi anser att hälsa är en mänsklig rättighet och ingen handelsvara.

Universitetssjukhuset tillsammans med våra två länssjukhus står för en högspecialiserad vård som är mycket viktig och värdefull. Vi är medvetna om att förutsättningen för att kunna driva högspecialiserad vård i Örebro läns landsting är att samarbeta med flera landsting och därför har vi avtal med bland annat landstingen i Värmland, Sörmland, Västmanland och även andra delar av landet.

Det som vi protesterade mot på fullmäktige den 1 mars 2011 var förslaget där centerpartisten Torbjörn Ahlin med flera alliansledamöter ville skriva in i överenskommelser med sjukhusen om att sälja högspecialiserad sjukvård till de personer som är mest lönsamma d.v.s. privata försäkringsgivare och patienter från andra länder på bekostnad av våra egna länsinnevånare. Med alliansens förslag kommer vården troligen inte att gynna svårt sjuka patienter och andra utsatta grupper i vårt län som i en marknadsorienterad värld inte betraktas som lönsamma.

Vänsterpartiet i Örebro läns landsting anser att vi i första hand ska ge vård till våra egna läns innevånare istället för att börja sälja utomlands och det är viktigt att landstingets högspecialiserade vård inte går i riktning mot en ökad privat finansiering.

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Örebro läns landsting

Örebro läns landstinget visar positivt resultat för sjunde året i rad

för dig - dygnet runt

Pressmeddelande från V, S och Mp
För sjunde året i rad redovisar Örebro läns landsting ett positivt ekonomiskt resultat. Landstingets bokslut för år 2010 visar preliminärt ett överskott på 142 miljoner kronor. Överskottet motsvarar drygt 2 procent av landstingets budget.

Ökade skatteintäkter och statsbidrag – Nettokostnaden för landstingets verksamhet år 2010 var 6,5 miljarder kronor. Överskottet är 131 miljoner kronor över budget, och 22 miljoner kronor högre än föregående år. Skatteintäkterna för 2010 ökade med 83 miljoner kronor eller 1,7 procent jämfört med 2009. Generella statsbidrag och utjämning ökade med 235 miljoner kronor eller 15,7 procent jämfört med föregående år. Förändringen avser främst ett tillfälligt konjunkturstöd på 116 miljoner kronor.
2010 års överskott för Örebro läns landsting beror främst på ökade skatteintäkter och statsbidrag men landstingets verksamheter har också en del i det goda resultatet; och man kan säga att de i jämförelse med andra landsting ändå klarat sig relativt bra.

Underskott för hälso- och sjukvårdsverksamheten – Landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltningar inklusive tandvård redovisar ett underskott på -31 miljoner kronor, jämfört med förra årets överskott på 32 miljoner kronor.

Läs mer

Skriv på uppropet mot vargjakt!

Protesterar mot licensjakt på varg

Licensjakt är inte ett sätt att vare sig lösa acceptansen för vargar eller för att bevara dess fortbestånd.

Miljö- och djurorganisationerna protesterar och menar att jakten hotar vargstammens fortlevnad. EU:s miljökommissionär säger att jakten troligtvis är olaglig och hotar med att dra Sverige inför rätta. Men regeringen slår dövörat till. Det är dags att alla vi som värnar en livskraftig vargstam i Sverige höjer våra röster ytterligare. Skriv på uppropet mot vargjakten du med!

Klicka här för att komma till uppropet

Historisk satsning på primärvården i länet

Pressmeddelande från S, V och Mp

Catrin Steen (MP), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) och Jihad Menhem (V) ......................................Bild: Weine Ahlstrand

Vi tänker skapa Sveriges bästa vårdcentraler i Örebro län!!!

Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. För att vård och omsorg ska
säkerställas behöver det lokala hälsofrämjande arbetet ske i människors närhet. Den
nya majoriteten i Örebro läns landsting tänker fortsätta det målmedvetna arbetet med
att utveckla tillgängligheten till vården i Örebro län. Bland annat genom att satsa över
50 miljoner kronor på primärvårdens utveckling i länet.

Enligt Öppna jämförelser ligger länets vårdcentraler över riksgenomsnittet när det gäller tillgänglighet, både när det gäller telefontillgänglighet och möjlighet att träffa läkare inom sju dagar. Trots detta finns det fortfarande brister. Undersökningar visar att förtroendet för vårdcentralerna inte är det bästa, hos länets invånare. Det råder också brist på personal, i huvudsak läkare, vid flera vårdcentraler i länet.

För att åtgärda detta och för att utveckla kvaliteten på och förtroendet för länets vårdcentraler kommer vi målmedvetet att, tillsammans med personalen, arbeta med detta under hela mandatperioden. Redan under 2011 satsar vi över 50 miljoner kronor på detta.

Läs mer

Barn och ungas hälsa får aldrig bli en plånboksfråga!

Pressmeddelande från S, V och Mp

Fri sjukvård och gratis preventivmedel upp till 25 år

Pressmeddelande

Barn och ungdomars hälsa är något vi prioriterar högt. Den röd-gröna landstingsledningen avser att i kommande budget avsätta drygt 10 miljoner kronor för att gemensamt fortsätta utveckla hälso- och sjukvården för barn och unga i vårt län.

Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland den bästa i världen. Det gäller till exempel den låga spädbarnsdödligheten, den höga andelen ammade spädbarn, den låga andelen barnolycksfall, den höga andelen vaccinerade barn och den jämförelsevis låga andelen flickor och pojkar som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen. Det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda!

Läs mer

Arkiv

hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

image2-248x62