Vänsterpartiets regiongrupp i Örebro län

Utlandsfödda har svårt att få vårdjobb

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, NA

V-JihadAlltför många utlandsfödda har i dag ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. Ofta är det invandrare med akademisk examen som kommer från länder utanför EU och försörjer sig som städare eller taxichaufförer. Det innebär att dessa människor inte får utnyttja sin fulla potential på arbetsmarknaden.

En av de grupper som ofta möts av diskriminerande regler är invandrare som har utbildning inom hälso- och sjukvården och en lång yrkeserfarenhet, men som saknar en svensk legitimation.

Tyvärr är kraven för att få svensk yrkeslegitimation betydligt högre för dem som kommer från länder utanför EU jämfört med EU-medborgare, framför allt vad det gäller språktesterna. Jag kan hålla med att språket är oerhört viktigt att behärska när det gäller yrken inom hälso- och sjukvården. Men att inte tillvarata den kompetens som dessa medborgare besitter genom orättvisa bedömningskriterier är ett slöseri med resurser. Läs mer

Starkt resultat för landstingets sista år

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Örebro län

Det ekonomiska resultatet för 2014 hamnade planenligt på ett överskott om 246 miljoner kronor för Örebro läns landsting (numera Region Örebro län). Av överskottet har 150 miljoner kronor avsatts till framtida investeringar. Regionstyrelsen behandlade årsredovisningen vid sitt sammanträde den 8 april.image

Långsiktigt ansvarstagande och utrymme för satsningar
– Resultatet, tillsammans med de senaste drygt tio årens överskott, ger oss goda förutsättningar för ett långsiktigt ansvarstagande, samtidigt som vi kan klara kommande behov av investeringar i länets sjukhus, fler vårdcentraler och en utbyggd kollektivtrafik med mera utan att låna pengar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Under 2014 har vi också startat nya verksamheter och tagit beslut om nya satsningar inom regionens verksamhetsområden vilka alla är finansierade. Landstingsskatten höjdes också med 50 öre under året för att möta framtidens investeringar och utmaningar.

Hållbar utveckling och investeringar för barn och äldre
– Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling är förutsättningar för till exempel bra hälso- och sjukvård, en väl utvecklad kollektivtrafik samt starkt kultur- och bildningsområde, säger Camilla Hansén (MP), ersättare i regionstyrelsen. Den goda ekonomiska hushållningen ger oss större möjligheter att arbeta med alla aspekter av hållbar utveckling framöver.

– Trots en orolig omvärld har vi under året kunnat bedriva och också utveckla angelägen verksamhet för länets alla invånare, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Vi har t.ex. satsat och investerat i vård för barn och äldre samt också inom psykiatrin. Vi står starka inför framtiden. Läs mer

V reserverar sig mot att köpa vårdplatser av Attendo

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

V logga

.

Vänsterpartiet reserverar sig mot Regionsstyrelsens beslut om att samarbeta med Attendo.

Idag lades ett extra ärende fram på Regionsstyrelsens sammanträde. Det handlade om att Regionen ska köpa 36 externa vårdplatser av Attendo på deras anläggning Rynningeviken. Något som klubbades igenom.

– Vänsterpartiet säger definitivt nej till att teckna avtal om köp vårdplatser av det privata vårdbolaget Attendo, betonar regionråd Jihad Menhem (V)

Vårdbolaget Attendo har tidigare varit i blåsväder och fått stänga ned tidigare vårdboende i kommunen. Vänsterpartiet menar att det finns andra alternativ som bör utredas istället för att nu köpa vårdplatser av företaget.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) regionråd , 070-594 71 89

Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningarna

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag presenterar vi, (S, V och MP), en budget som tar sikte på framtiden och de utmaningar och möjligheter vi ser i länet. År 2015 kommer att vara ett år med nystart såväl inom hälso- och sjukvårdens område som inom hela det regionala utvecklingsområdet, då börjar nya Region Örebro län att verka och en helt ny sjukvårdsorganisation kommer att startas. Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningar som kompetensförsörjning och en vård med högre kvalitet till allt fler vårdbehövande samt de utmaningar som vi ser inom klimat- och miljöområdet.

Tillgängligheten till vården har fortsatt hög prioritet. Som exempel på det kan nämnas att vi satsar på att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter fastställd diagnos och att kontaktsjuksköterskor ska finnas inom alla cancerområden. För att säkra kompetensförsörjningen i sjukvården, avsätter vi pengar till fler specialister i allmänmedicin, fler utbildningsplatser för läkare samt erbjuda sjuksköterskor bättre villkor och akademiska utbildningsanställningar. För att patienter ska få snabbare och bättre sjukvård är det också viktigt att avlasta till exempel läkare och sjuksköterskor med uppgifter som andra yrkesgrupper kan göra bättre samt att satsa på bättre IT-stöd. Läs mer

Fortsatt Rödgrönt samarbete för framtiden i Region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

VSMP1Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gemensamt kommit överens om att fortsätta samarbeta i Region Örebro län för mandatperioden 2015-2018.

Vi kommer tillsammans arbeta för att Region Örebro län ska vara en aktiv aktör som fokuserar på att stärka utvecklingen i länets alla delar inom såväl hälso- och sjukvård som inom de regionala utvecklingsområdena. Detta är inte minst viktigt för att minska klyftorna i befolkningen.

– Jag är glad att vi nu har kommit överens om ett fortsatt samarbete. Det betyder att vi har en stor chans att fortsätta göra hälso- och sjukvården i Regionen rättvisare och på allvar satsa på förebyggande vård och ta itu med miljöfrågorna och den regionala utvecklingen. Jag ser nödvändigheten av en rättvisepolitik som bekämpar klyftorna i samhället, säger Jihad Menhem (V). Läs mer

Hbtq-personer bemöts ofta med okunskap

Jihad Menhem (V) landstingsråd och Cecilia Lönn Elgstrand (V) kandidat till Örebro kommunfullmäktige i en debattartikel, NA

V-Jihad-Cecilia

.

I minst 60 länder i världen är homosexualitet straffbart och i flera av dem riskerar homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer fängelse, tortyr och till och med dödsstraff. Även i länder där HBTQ- personer har formella rättigheter, saknas ofta i praktiken vilja, kunskap och engagemang från myndigheter att bekämpa hatbrott och diskriminering.

Det är mycket oroande att konservativa krafter, i framförallt Östeuropa, blir allt mer öppet homofobiska. I flera länder har Prideevenemang stoppats och myndigheter ser mellan fingrarna på högerextrema attacker på HBTQ- personer. Sveriges regering måste sätta press på de konservativa regeringarna på EU-nivå och i andra internationella sammanhang. Det handlar om internationell solidaritet!

Det är också så att i vår närhet, inom kommunerna och landstingen bemöts fortfarande HBTQ- personer ofta med okunskap, oförstående och även fördomar. Det kan vara gynekologen som självklart förutsätter att patienten har en manlig partner och gör stort nummer av att hon inte äter p-piller. Sådana situationer kan säkert uppfattas som oskyldiga, men innebär att HBTQ-personer ständigt måste kalkylera med risken att bli illa bemött om de säger som det är. Men det sker också rena kränkningar. Till exempel inom den psykiatriska vården, där homo- och bisexuella riskerar att få sin läggning ifrågasatt och diagnosticerad, istället för att få hjälp med det de sökte vård för. Läs mer

Vi viker inte från kravet att stoppa vinster i välfärden

Jihad Menhem, Mia Sydow Mölleby, Kenneth Lantz och Maria Nyberg i ett svar till Lars Ströman, NA:s ledare 19/8

V logga

.

Lars Ströman fortsätter sin kritik mot Vänsterpartiet på NA:s ledarsida. Den här gången blandar han ihop äpplen och päron när han gör en jämförelse mellan människor och varor. Samtidigt hävdar han att Vänsterpartiet inte är emot vinster i välfärden.

Vi hävdar att Ströman har fel, Vänsterpartiet viker inte från sitt krav på att stoppa vinster i välfärden. Vårt fokus på att mota ut vinstintressena ur välfärdssektorn är ett tydligt ställningstagande om vilket slags samhälle vi vill ha. Ett samhälle där omtanke, solidaritet och gemenskap ersätter girighet och konkurrens som drivkraft för samhällsutvecklingen.

För oss i Vänsterpartiet är det stor skillnad mellan att bygga ett vårdhem och att ge vård. Det påstås inte sällan att eftersom vi anlitar privata företag för att köpa varor eller bygga exempelvis en skola, så borde de även tillåtas att driva skolan. Lars Ströman skriver i sin ledare att Vänsterpartiet tillåter vinster i välfärden genom att köpa varor till välfärdssektorn från privata företag. Det är en orimlig jämförelse, det finns flera fundamentala skillnader mellan att driva en välfärdsverksamhet och att köpa varor eller bygga huset den finns i. Läs mer

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

imageVänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis eller slösas bort i upphandlingar av våra gemensamma sjukhus eller annan vårdverksamhet. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. säger Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av våra sjukhus. Vi vill att tandvård för barn och ungdomar upp till 25 års ålder ska vara avgiftsfri och att det ska vara fri sjukvård för äldre från 80 år. Hjälpmedel ska vara avgiftsfria för den som har en funktionsnedsättning, säger Jihad Menhem, landstingsråd. Läs mer

Vänsterpartiet föreslår billigare tandvård

V-loggaVänsterpartiet föreslår att tandvården ska subventioneras med 50 procent från första kronan stället för dagens system där högkostnadsskyddet träder in först när kostnaden överstiger 3000 kronor. Det innebär att ett tandläkarbesök som idag går på 2000 kronor kommer att kosta patienten 1000 kronor istället för 1 850 kronor med nuvarande system. Reformen är ett första steg mot att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet och innehåller också förslag om att patienter upp till 23 år ska ha rätt till tandvård mot samma patientavgift som gäller vid vanliga läkarbesök.

­– Tandhälsan har blivit en klassfråga och de förändringar som har genomförts de senaste åren gynnar främst de som har bra tänder och god ekonomi. Med våra förslag skulle fler ha råd att söka tandvård och få behandling. Det är en rättvisefråga, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

Regeringen har misslyckats med att göra tandvården billigare och mer tillgänglig. Att högkostnadsskyddet träder in först vid 3 000 kronor drabbar låginkomsttagare som sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och många äldre. Enligt Tjänstetandläkarna har kostnaderna för tandvård ökat för drygt 90 procent av patienterna sedan dagens tandvårdsstöd infördes. Tre fjärdedelar av befolkningen får betala sin tandvård från första till sista kronan, enligt Riksrevisionen. Läs mer

Bekämpa barnäktenskap och försvara barns rättigheter

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, KT 23/6

V-JihadDen 27 maj beslutade majoriteten av partierna i riksdagen att ställa sig bakom ett förslag från regeringen som innebär att det även i fortsättning kommer att vara möjligt att erkänna utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap i Sverige. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade emot regeringens förslag. Vi tycker att det över huvud taget inte ska få förekomma barnäktenskap, tvångsäktenskap eller fullmaktsäktenskap och det ska inte finnas några undantagsregler för det.

FN:s barnkonvention är ett rättsligt bindande dokument som innehåller viktiga bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år. Konventionen antogs av Förenta nationerna (FN) 1989 för att ge världens barn en bättre och tryggare uppväxt och rätt att behandlas med respekt. Sverige var ett av de första länder i världen som ratificerade deklarationen och värnade om barns rättigheter, bland annat genom att betona principen om att barnets bästa ska alltid beaktas i alla åtgärder som rör alla barn i Sverige, oavsett barnets bakgrund. Trots att Sverige har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det tyvärr fortfarande allvarliga brister på kompetens hos beslutsfattare om vad som avses med barnets bästa. Läs mer

Länets unga ser ljust på framtiden – men flickor mår sämre

Pressmeddelande

Liv och hälsa ung 2014De allra flesta av länets ungdomar tycker själva att de mår bra. De är nöjda med sina liv och ser ljust på framtiden.

Det visar de första resultaten i undersökningen Liv & hälsa ung 2014 som genomförts av Örebro läns landsting bland 7 400 skolelever. Bland flickor i högstadiet har dock andelen som tycker att de har en god hälsa sjunkit sedan förra mätningen.

Mellan 73 och 93 procent, beroende på kön och skolår, av de svarande ungdomarna anser att de mår mycket bra eller bra. De flesta ser också ljust på framtiden, är nöjda med sina liv och trivs i skolan. Skolket, som ses som en mycket viktig riskfaktor för ohälsa, har minskat sedan tidigare mätningar.

Skillnader mellan könen
Undersökningen visar precis som tidigare skillnader mellan könen i hälsa. Bland flickorna i högstadiet har andelen som tycker att de har en god hälsa sjunkit sedan 2011, framför allt i åk 9. Att ofta eller alltid ha känt sig stressad under de senaste månaderna är mer än dubbelt så vanligt bland flickor. De känner också i mycket högre utsträckning nedstämdhet och värk än pojkar.

– Det är positivt med flera förbättrade resultat i årets mätning, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Nämnden för folkhälsa. Samtidigt är det allvarligt att den upplevda ohälsan bland yngre flickor ökar. Vi gör satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin för att möta upp behovet och länets ungdomsmottagningar har en viktig roll. Nu behöver vi i landstinget arbeta vidare tillsammans med skolorna och kommunerna för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Läs mer

Satsningen på vårdcentralerna fortsätter: Fler läkare och distriktssköterskor

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

image

V, S och MP i Örebro läns landsting

Under flera år har Örebro läns landsting gjort ekonomiska satsningar för att öka tillgängligheten inom primärvården. Nu ska ytterligare 30 miljoner kronor tillföras vårdcentralerna för att öka läkartätheten. Fem miljoner kronor tillförs dessutom för att anställa fler distriktssjuksköterskor. Bakom förslaget, som kommer att behandlas av landstingsstyrelsen den 17 juni, står majoritetspartierna i landstinget, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

– Vår gemensamma satsning på primärvården fortsätter och vi tar nu ytterligare ett steg för att förbättra tillgängligheten på vårdcentralerna, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S). Vi tillför nu pengar för att öka läkartätheten och antalet distriktssjuksköterskor. Det handlar om att både kunna få kontakt med vårdcentralen samma dag man söker och dessutom att få träffa en läkare inom sju dagar. Vi stärker båda dessa delar.

– Vi ser att rekryteringen av ST-läkare nu börjar ge effekt, säger Ingrid Fries-Hansson (MP). I år blir rekordmånga ST-läkare färdiga specialister i allmänmedicin. Vårdcentralerna har dessutom lyckats rekrytera fler läkare. Vår satsning på primärvården fortsätter därmed och vår långsiktiga inriktning ligger fast: det ska finnas en allmänspecialist på 1 500 invånare.

Ökningen av allmänläkarna på vårdcentralerna i länet beror på en successiv planenlig utökning av antal ST-läkare. Under en fyraårsperiod har de ökat från 50 till 80. Ytterligare en åtgärd för att rekrytera läkare har varit att öka ersättningen genom ett geografiskt tillägg till vårdcentraler belägna utanför Örebro tätort. Tillsammans med de färdiga ST-läkarna innebär det en ökning med totalt 25 tjänster.

Fler distriktssköterskor ska anställas
Antal inkommande samtal till vårdcentralerna per dag har ökat under flera år. Det har inneburit att vårdcentralerna har haft svårt att uppfylla vårdgarantin som säger att en patient ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som hen söker. Därför satsas nu ytterligare fem miljoner kronor för att anställa fler distriktssköterskor.

– Det är oerhört viktigt att man som patient kan komma i kontakt med vården samma dag man söker, säger Jihad Menhem (V). Den tryggheten ska man kunna känna i Örebro län. Att söktrycket har ökat på vårdcentralerna har dock inneburit svårigheter för vårdcentralerna att uppfylla vårdgarantin. Därför går vi nu in och tillför resurser för att anställa fler distriktssköterskor.

För mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Ingrid Fries-Hansson (MP) Ordförande nämnden primärvård och tandvård, 072-725 96 00
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Höjda avgifter i vården slår mot de ekonomiskt svagaste

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) svarar Alliansen i Örebro läns landsting (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Vi i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, majoriteten i landstinget, tar ansvar för ekonomin idag samtidigt som vi ser framtida utmaningar och bygger en stabil grund även för morgondagen. Fast förankrade i den verklighet och de utmaningar vården står inför idag lyfter vi blicken och ser också förbättringsmöjligheter framåt. Det är viktigt att säkerställa en trygg, tillgänglig god och patientsäker vård för våra medborgare idag, men även i framtiden. Det är inte alls förvånande att alliansoppositionen, som står för något helt annat, är missnöjd med våra förslag.

Alliansoppositionen skriver att de är ”överraskade” och ”chockade” över att vi höjer skatten. Det blir lätt så i avsaknad av välfärdstänk och utan verklighetsförankring. När vårdpersonal slår larm om den stressade situationen på arbetsplatsen och oro för patientsäkerheten, när kommuner och landsting i hela landet tvingas höja skatter i spåren av regeringens skattesänkarrace, 18 av 21 landsting har höjt skatten, även borgerligt styrda landsting som samtidigt också höjt avgifterna i vården, när vi ser att arbetslösheten stiger i takt med regeringens passivitet, när människor känner otrygghet när välfärden monteras ned, då vill alliansoppositionen ha mer av det som inte fungerar. Läs mer

Vi satsar på fler specialister i allmänmedicin – 20 nya ST-läkare anställs

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag presenterar den styrande majoriteten i landstinget S, V och MP budgeten för 2014. Vi tar ansvar för framtiden och ser de utvecklings möjligheter som finns i vårt län. Landstinget står inför en rad utmaningar som vi måste ta på allvar om vi ska klara framtidens hälso- och sjukvård och regionens utveckling. Med budgeten lägger vi nu en stabil grund som säkrar en god vård även i framtiden, för våra barn och barnbarn.

Vi ser hur andelen äldre med stort vårdbehov ökar. Förväntningarna ökar också på vård av hög kvalitet och i rätt tid. Den medicinska forskningen och kunskapsutvecklingen är stark och ger framtida möjligheter, men vården behöver också ges förutsättningar att ta till sig ny forskning och nya behandlingsmetoder. Förväntningar hos befolkningen att på ett snabbt och interaktivt sätt kunna kommunicera med vårdens olika delar ökar. E-hälsoutvecklingen blir allt viktigare för en väl fungerande och tillgänglig sjukvård. Vår ambition är också att förbättra kommunikationerna och ge människor bättre möjligheter att smidigt förflytta sig mellan orter i länet. Utvecklingen av kollektivtrafiken de närmaste åren kräver både investeringar och driftpengar. Ansvar för framtiden innebär också att vi i landstinget ständigt förbättrar vårt miljö- och klimatarbete. Läs mer

Majoriteten i landstinget höjer glasögonbidraget upp till 20 år

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

image

V, S och MP i Örebro läns landsting

På landstingsstyrelsen nästa vecka kommer den styrande majoriteten lämna sitt budgetförslag för 2014. Ett av förslagen som kommer presenteras är att glasögonbidraget ska höjas upp till 20. I förra årets budget höjdes bidraget från 7 år upp till 16. Nu tar majoriteten ytterligare ett steg i satsningen att stärka glasögonbidraget för länets barn och unga.

–  Vi har sett en utveckling där barn tvingas avstå glasögon på grund av familjens ekonomi.  Redan förra året höjde vi bidraget för att tillmötesgå det ökade behovet, som inte minst majblomman rapporterade redan 2012. Det är viktigt att våra barn får goda förutsättningar att klara av skolarbetet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

–  Ett barn som har dålig syn och inte får glasögon hindras i sitt lärande, i sitt upptäckande av världen och kan drabbas av följdproblematik som kraftig huvudvärk samt ännu sämre syn. Rätten till en bra syn är grundläggande och får inte hindras av ekonomiska förutsättningar, säger Mats Gunnarsson (MP).

–  När vi ser att barnfamiljer har det tufft med ekonomin är det viktigt att vi som styr landstinget i Örebro gör vad vi kan för att vårt motto vård efter behov gäller. Ingen ska behöva avstå varken vård eller glasögon på grund av dålig ekonomi. Barn har också rätt till en aktiv fritid tillsammans med sina kompisar och där är glasögon en förutsättning för dem som behöver det, säger Jihad Menhem (V).

Landstingsstyrelsen sammanträder onsdag den 6 november och lägger förslag om landstingets Verksamhetsplan med budget 2014.

För mer information: 
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Mats Gunnarsson (MP) Landstingsråd, 072-742 74 55
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Vänsterpartiet tar avstånd från uranbrytning och prospektering i Örebro län

Jihad Menhem (V) landstingsråd, Mia Sydow Mölleby (V) riksdagsledamot och Kenneth Lantz, distriktsordförande (V) Örebro län i en debattartikel, NA

Uran1Uranbrytning kan bli ett reellt hot också i Örebro län, det kanadensiska prospekteringsbolaget URU planerar borrning på en rad olika platser i länet bland annat i Asker, Latorp och runt Kvarntorpshögen. En sådan borrning skulle innebära enorma risker för miljön och för de människor som bor och lever där.

Vi i Vänsterpartiet Örebro län har varnat för det här gång på gång. En brytning av uran är en verksamhet som riskerar att leda till betydande negativa miljökonsekvenser och som kan vara ett hot mot människors hälsa, dessutom kommer uranbrytning att hota dricksvattnet för åtskilliga kommuner i länet.

Uranbrytning är farligare än annan gruvbrytning och är en oerhört miljöförstörande verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige. Uran bryts som andra metaller oftast i gruvor, men även i dagbrott. När uranet har utvunnits ska sedan resterna neutraliseras. Just resterna är det som blir ett stort problem på de platser där uran bryts. Stora mängder krossade rester som fortfarande innehåller radioaktivt uran såväl som rester av andra farliga ämnen, t ex tungmetaller, ska tas om hand och förvaras på ett sådant sätt att vattendrag, marken eller grundvattnet inte tar skada. Läs mer

Ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är ett effektivt sätt att förebygga oönskade graviditeter

Jihad Menhem (V) Örebro län i ett svar till Anders Östlund (SD), NA

I sin debattartikel riktar sverigedemokraten Anders Östlund kritik mot Örebro läns landsting och subventionering av preventivmedel till unga upp till 25 år. JihadHan hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att subventionering av preventivmedel leder till minskad abortfrekvens. Han debatterar vidare med ett ohöljt kvinnoförakt kring hur tjejer bör ”skippa” p-piller till fördel för att ”betvinga kättjan” och låta grabben ”tråna ett tag tills ni vet vad han går för”. Vidare menar han tydligen att länets unga kvinnor bör ”skippa aborterna” eftersom de ändå inte kommer att få något jobb i unga år och därför lika gärna kan vara hemma och ta hand om barn.

Anders Östlund har fel gällande statistiken. Det finns många vetenskapliga studier bl.a. Socialdepartementets-promemoria ”Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet” som visar att ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är en effektiv insats i arbetet med att förebygga oönskade graviditeter samt minskar det sexuella risktagandet och antalet klamydiasmittade.

Subventionering av preventivmedel är dock inte bara en fråga om att förebygga oönskade graviditeter. Vi i Vänsterpartiet, och hela landstingets politiska majoritet, menar att subventionering av preventivmedel är ett grundläggande skydd som inte ska grundas på unga individers ekonomiska situation. I dag påtvingas kvinnor ofta ett större ansvar för preventivmedel jämfört med män. Unga har i allmänhet inte särskilt stora ekonomiska marginaler och kostnaderna tillfaller därmed i de flesta fall de unga kvinnorna. Läs mer

Inga nya pengar varken till läkarutbildningen eller sjukvården i Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

S, V och MP Örebro läns landsting

Idag presenterade regeringen budgeten för 2014. Regeringen tillför inga nya resurser för läkarutbildningen i Örebro universitet, vilket majoriteten i Örebro läns landsting är kritisk till. Läkarutbildningen i Örebro finansieras idag till hälften av universitetet och landstinget tillsammans med Örebro kommun. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) landstingsstyrelsens ordförande säger:

– Trots att nu tre år har gått tar inte regeringen sitt ansvar och betalar för hela denna viktiga utbildning, detta i en tid där läkarbristen främst inom vårdcentralernas område är skriande. De pekar heller inte på att de tänker totalfinansiera utbildningen åren framöver heller. Regeringen tillför heller inga nya pengar direkt till landstingen. I den pressade ekonomiska situation många landsting befinner sig i idag hade det varit nödvändigt.

– Det är också förvånande att regeringen än en gång visar sig kallsinnig till att se människors behov av en fortsatt god hälso- och sjukvård. Detta trots att många landsting, även många borgliga landsting, har tvingats höja skatten för att klara av ta omhand människors vårdbehov. Under flera år har regeringen försummat landstingen och kommunerna. Enligt mig är det helt fel att låna pengar till skattesänkningar framför att satsa på välfärden verksamheter, säger landstingsstyrelsen ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Vi känner oro för att regeringen inte ser problemen både med psykisk och fysisk ohälsa ute i länen. Trycket på vården ökar i alla åldersgrupper, speciellt bland de äldre. Landstingen behöver höjda statsbidrag för att kunna möta ohälsa och befogade krav på lönehöjningar i vården, säger Catrin Steen, landstingsråd för Miljöpartiet de gröna.

Jihad Menhem (V) fortsätter:
– Det är ansvarslöst av regeringen att skjuta över problemet med läkarbristen på landstingen. Högre utbildning är regeringens ansvar men här har både Björklund och Hägglund kastat dirigentpinnen och lämnat scenen. När vi i Örebro hjälper hela landet med nya läkare får vi inte alls det stöd vi förtjänar.

– I flera år har regeringens nedskärningspolitik urholkat välfärden, vilket har lett till såväl försämringar av kvalitet och arbetsvillkor samt ökade klyftor i samhället. I ett rikt land som Sverige bör alla invånare garanteras en likvärdig och hög kvalitativ sjukvård, avslutar Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet.

För mer information kontakta:

Marie-Louise Forsberg-Fransson, 070-515 74 09
Landstingsstyrelsens ordförande (S) [email protected]

Catrin Steen, 076- 100 83 82
Landstingsråd (MP) [email protected]

Jihad Menhem, 070-594 71 89
Landstingsråd (V) [email protected]

Borgerliga partier värnar om privata vårdgivare

Katarina Raneborn (V) Örebro län i ett svar till Anna Ågerfalk (FP) i NA:
katarina
I onsdagens NA skriver Anna Ågerfalk (fp) att de borgerliga partierna i Örebro läns landsting tycker att kraven för de privata vårdföretagen är för höga och att det är orsaken till att privata vårdgivare avstår att öppna vårdcentraler i vårt län. Kanske är det dags för allianspartierna att tala sanning för väljarna vad ni egentligen tycker! I landstingsfullmäktige säger ni titt som tätt att ni vill ha fler privata aktörer för att höja kvaliteten i vården. Nu är det ju inte så att alla privata vårdgivare håller en högre kvalitet än de offentliga, utan ofta är det precis tvärt om. Ni kan ju inte ha undgått att läsa i tidningarna om både vårdbolag, privatskolor och assistansbolag som håller en låg kvalitet och t o m vanvårdar sina patienter/kunder. Samtidigt som ni vill lura väljarna att privat vård är bättre än den offentliga, så skriker ni högt för sänkta krav för de privata vårdgivare som vill öppna vårdcentraler och läkarpraktiker i vårt län. Den så kallade kravlistan innebär endast att landstinget ställer lika höga krav på privata vårdgivare som på den egna vårdverksamheten. Är inte det rimligt! Varför tycker ni att kvaliteten hos de privata vårdformerna ska vara lägre än hos de offentliga? Jo, det är nu som sanningen börjar krypa fram… Läs mer

Ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är ett effektivt sätt att förebygga oönskade graviditeter

Jihad Menhem (V) Örebro län i ett svar till Anders Östlund (SD), NA 14/8

I sin debattartikel den 13 augusti riktar sverigedemokraten Anders Östlund kritik mot Örebro läns landsting och subventionering av preventivmedel till unga upp till 25 år. JihadHan hävdar att det inte finns vetenskapliga belägg för att subventionering av preventivmedel leder till minskad abortfrekvens. Han debatterar vidare med ett ohöljt kvinnoförakt kring hur tjejer bör ”skippa” p-piller till fördel för att ”betvinga kättjan” och låta grabben ”tråna ett tag tills ni vet vad han går för”. Vidare menar han tydligen att länets unga kvinnor bör ”skippa aborterna” eftersom de ändå inte kommer att få något jobb i unga år och därför lika gärna kan vara hemma och ta hand om barn.

Anders Östlund har fel gällande statistiken. Det finns många vetenskapliga studier bl.a. Socialdepartementets-promemoria ”Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet” som visar att ökad tillgänglighet till preventivmedel liksom subventionering är en effektiv insats i arbetet med att förebygga oönskade graviditeter samt minskar det sexuella risktagandet och antalet klamydiasmittade.

Subventionering av preventivmedel är dock inte bara en fråga om att förebygga oönskade graviditeter. Vi i Vänsterpartiet, och hela landstingets politiska majoritet, menar att subventionering av preventivmedel är ett grundläggande skydd som inte ska grundas på unga individers ekonomiska situation. I dag påtvingas kvinnor ofta ett större ansvar för preventivmedel jämfört med män. Unga har i allmänhet inte särskilt stora ekonomiska marginaler och kostnaderna tillfaller därmed i de flesta fall de unga kvinnorna. Läs mer

Skydda det vi äger tillsammans

Vänsterpartiet i Almedalen

Skydda det vi ägerVänsterpartiet presenterar idag ett förslag om grundlagsskydd för gemensamt ägd egendom. På plats i Almedalen på Gotland berättar Jonas Sjöstedt om förslaget.

– Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Eftersom sådana beslut är så svåra att göra ogjorda vill vi ställa särskilda krav på hur de tas, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet föreslår att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Förslaget innebär att något av dessa villkor ska vara uppfyllt. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå. Jonas Sjöstedt fortsätter:

– Utförsäljningarna av skolor, vårdcentraler och statliga bolag innebär att demokratin minskar eftersom medborgarna tappar sitt inflytande. Och ofta slås viktiga samhällsfunktioner sönder. Idag skyddar grundlagen den privata äganderätten, men det saknas ett skydd för det vi äger tillsammans.

Läs mer om förslaget ”Grundlagsskydda det vi äger tillsammans”

Vänsterpartiet i Almedalen

Vänsterpartiet medverkar under årets Almedalsvecka. På vår egen dag, torsdagen den 4 juli arrangeras flera seminarier. Huvudtalare på kvällen är Jonas Sjöstedt, men även Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg kommer att tala på stora scenen. Vänsterpartiet hälsar alla som är i Visby välkomna till Almedalen!

AlmedalHela programmet för Vänsterpartiets dag i Almedalen den 4 juli:

09.45 Pressträff med Jonas Sjöstedt
Presskontakt: José Gutierrez, pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 072-207 35 53, Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64
Plats: Vänsterpartiets tält i Almedalen

Läs mer

Vänsterpartiets valfrihet

Katarina Raneborn i ett svar till Ewa Sundkvist (kd) i NA:

katarinaDet största hotet mot verklig valfrihet är de inkomsts- och klassklyftor som finns i dag och som ökar med den borgerliga politiken. Om du t ex är långtidssjukskriven, arbetslös, studerande, lever på försörjningsstöd eller är pensionär utan kapitalinkomst så är dina ekonomiska resurser små. För de som saknar hög inkomst finns det små möjligheter att kunna göra de val som man egentligen önskar, eftersom högre kvalitet ofta kostar mer pengar. Man har inte heller möjligheten att leva det liv som man helst önskar, eftersom ekonomin sätter käppar i hjulet och styr de val som man blir tvungen att göra på grund av dålig ekonomi. Denna orättvisa vill vänsterpartiet komma till rätta med så att verklig valfrihet för alla kan bli verklighet. Detta kan ske genom minskade inkomstklyftor, förebyggande arbete, utbildningssatsningar, ökat socialt skyddsnät och en starkt förbättrad välfärd.

Ewa Sundkvist skriver att ett företag måste ha stora vinster, och på så sätt motiverar hon varför hon anser att det är okej att stora summor av medborgarnas skattepengar flyttas till aktieägares plånböcker och skatteparadis i de privata vårdbolagen. Nu ser ju inte sanningen riktigt ut så. De flesta småföretagare som verkar inom andra branscher utanför vård, skola och omsorg kämpar på år efter år utan stora vinster. Läs mer

En myt att privatiseringar är bra för jämställdheten

Jihad Menhem (V) Örebro län svarar på Ewa Sundkvist (KD) replik i Nerikes Allehanda 22/5

V-JihadSom en privatiseringsförespråkare av välfärden riktar landstingets oppositionsråd Ewa Sundkvist (KD) kritik mot Vänsterpartiets politik och ställningstagande om vinster i välfärden, dessutom anklagar hon oss att vi vill förbjuda alla privata initiativ.
Låt mig en gång för alla förtydliga att Vänsterpartiet inte är emot privata företag, men skola, vård och omsorg är sektorer som vi anser ska vara gemensamt ägda och offentligt drivna för att kunna ha kontroll och insyn över verksamheterna.

Vänsterpartiet har länge varit drivande i frågan om vinster i välfärden. Och självklart vill vi avskaffa företagens möjlighet att plocka ut vinster från välfärden, för oss är frågan om vinstintressets roll avgörande för välfärdens framtid. Till skillnad från Kristdemokraterna och andra allianspartier så har vi ett stort folkligt stöd för att skola, vård och omsorg inte ska privatiseras med stora vinstuttag till skatteparadis som följd.

De stora privata bolag som köper upp vår välfärd har enbart ett intresse att skapa så stora vinster som möjligt, vinsterna får de genom att skära ner på kostnader som till exempel personal och sedan förvandla våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. Som vanligt blundar Kristdemokraterna liksom andra borgerliga politiker om de miljarder av skattepengar som varje år försvinner från välfärden och hamnar på riskkapitalisternas konton.

Frågan om vinster i välfärden är inte en fråga om att få välja skola, vårdcentral eller äldreomsorg. Vi i Vänsterpartiet tror och värnar om en verklig valfrihet som bygger på att man kan välja mellan goda alternativ istället för kristdemokraternas valfrihet som handlar om privatisering, vinster och underbemanning. Just för att vi tror på valfriheten vill vi att kvalitet och tillgänglighet ska sättas före vinsten. Vi vill ge ytterligare resurser så att tiden ska räcka till för att ta hand om alla efter deras behov, inte bara till det allra nödvändigaste. Läs mer

Vi måste satsa på gemensam välfärd

Jihad Menhem (V) Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad Menhem

Det sprids en myt från de borgerliga politikerna i vårt län om att privatisering av sjukvården skulle leda till kreativiteten och utvecklingen. De tror att bara man släpper in privata intressen med vinstönskan i den offentliga sjukvården skulle länets befolkning få bättre och snabbare vård än den vården som Örebro läns landsting erbjuder idag.

Samtidigt ser man inte hur det har gått för patienterna i de borgerligt styrda landstingen. De grupper av människor som behöver vård ofta, de äldre med flera diagnoser, de kroniskt sjuka patienter och alla som behöver någon form av rehabilitering har de senaste åren fått stå tillbaka på grund av att privata intressen släppts in.

Det visar sig nämligen, att det är föga lönsamt att ta sig an dessa grupper, då korta, enkla och mindre omfattande vårdinsatser är det som skapar vinst för dessa privata vårdbolag. Även sådana projekt som den borgerliga regeringen har hittat på, d.v.s. vårdgarantin och kömiljarden ger resultatet, att samma grupp av svårt sjuka patienter får stå efter, garantin omfattar inte rehabilitering och återbesök. Så när det inte hinns med att göra allt för att uppfylla vårdgarantin, får kroniskt sjuka och de med behov av rehabilitering vänta. Exempelvis så kan en MS-sjuk patient få vänta på den rehabilitering och den medicinering som är nödvändig, för att denne ska kunna få ett avstannande förlopp i sjukdomsutvecklingen. Läs mer

Arkiv

hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

image2-248x62