Vänsterpartiets regiongrupp i Örebro län

Avgiftsfri medicin – En tydligt feministisk reform

Jihad Menhem (V) Regionråd i en ledare Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning

Jihad V

Jihad Menhem (V) Örebro län

Många av våra äldre har svårt att få pensionen att räcka. Samtidigt är deras behov av läkemedel stora och utgifterna för detta kan bli kännbara, trots dagens högkostnadsskydd.

För att stärka välfärden och skapa jämlika levnadsvillkor vill vi i Vänsterpartiet nu driva reformen med avgiftsfria läkemedel för personer som är 80 år eller äldre. Vi anser att ingen ska behöva avstå från behandling och medicin av kostnadsskäl.

Avgiftsfria läkemedel skulle göra livet lättare för många och vore en tydlig feministisk reform. Detta eftersom kvinnor har lägre pensioner, men också för att kvinnor utgör en majoritet, drygt 60 procent, av dem som är 80 år eller äldre.

Medicin

En tydligt feministisk reform

Genom att satsa på generella system istället för inkomstprövade byggs en välfärd som håller ihop Sverige, som är politiskt stabil över tid och har stor legitimitet. Den generella välfärden pekar inte ut och stigmatiserar de som behöver mer av samhällets stöd och den medför även mindre byråkrati. Sett över tid är det tydligt att generaliteten har varit ett framgångsrecept för den nordiska välfärdsmodellen jämfört med de särskiljande inkomstprövade modeller som finns i många andra länder. För Vänsterpartiet är det därför prioriterat med generella välfärdsreformer som omfattar breda befolkningsgrupper. Läs mer

Positiv utveckling i delårsrapport för Region Örebro län

Pressmeddelande

V, S, MP

Rödgrönt samarbete för framtiden

Utvecklingen är positiv i Region Örebro läns verksamheter. Det visar Region Örebro läns delårsrapport efter årets fyra första månader. Kostnadsutvecklingstakten har dämpats men regionstyrelsen understryker att beslutade handlingsplaner för en ekonomi i balans måste fullföljas. Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett resultat vid årets slut på 200 miljoner kronor.

Sammantaget väntas 38 av 40 mål som fullmäktige ställt upp ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse vid årets slut. Två viktiga inriktningsmål prognostiserar dock en större negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Det avser tillgängligheten i hälso- och sjukvården och att nämnderna ska redovisa ett ekonomiskt resultat i balans.

Den ekonomiska redovisningen, med helårsprognosen per april, uppgår till 200 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader fortsätter att stiga, om än i en något dämpad takt. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -117 miljoner kronor. Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter. De förvaltningar som har förutsett ett ekonomiskt underskott för 2016 har handlingsplaner för att vända kostnadsutvecklingen. Delårsrapporten visar också på en oroande tendens om ökade sjuktal – såväl i Region Örebro län som i landet i övrigt.

I ett bra samhälle finns det plats för alla sorter

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, Nerikes Allehanda

Jihad VVi människor är alla olika. Vi har olika hudfärg. Olika stilar. Olika intressen. Olika behov. Olika mål. Olika reaktionsmönster. En del av oss är födda i Karlskoga, Nora, Laxå, Sarajevo, Kabul eller Beirut.
Vi har olika kön och sexuell läggning. Vi talar olika språk. Vi har olika livserfarenheter, olika utbildningar i bagaget samt varierande kultur och tro. Vi är unga och gamla och några av oss har funktionsnedsättningar.

Tillsammans är vi invånare i Region Örebro län och tillsammans är vi medborgare i Sverige.
Idag har den som inte är född här, eller den vars föräldrar är födda i annat land, ofta svårare att få arbete och bostad. Den som bär religiös eller kulturell klädsel riskerar att utsättas för diskriminering eller till och med hatbrott. Det är inte värdigt ett modernt samhälle som vårt att behandla människor på det sättet.

I vårt län ska alla ges lika möjligheter att vara en del av samhället och samma förutsättningar att få sjukvård, arbete, bostad och utbildning.
Att bygga ett bra samhälle handlar inte om att människor ska anpassa sig för att passa in. Ett bra samhälle är ett samhälle där det finns plats för alla, där var och en själv får välja hur hen vill leva sitt liv och med vilka ord hon eller han vill beskriva sig själv. I ett sådant samhälle fokuserar vi på det vi har gemensamt istället för det som skiljer oss åt.

imageKampen mot rasism, segregation och diskriminering handlar inte om invandrare. Det är en kamp om humanism och mänskliga rättigheter som ska omsättas i praktiken i vår Region och i hela landet. Demokrati ska omfatta var och en som bor i vårt land Sverige. Denna kamp måste föras på flera plan samtidigt.

Att se och bemöta vardagsrasismen, den man kan stöta på vid allt från politiska och föreningsmöten till arbetsplatserna, är en del av det antirasistiska arbetet. En annan del är att ta ställning mot öppet rasistiska rörelser och motverka en ökande acceptans för dessa. Både svensk- och utlandsfödda flickor och pojkar, kvinnor och män behövs i denna kamp.

Vi måste våga stå upp för ett mångkulturellt Sverige. Alla demokratiska krafter som tror på mänskligheten och på det mångkulturella samhället har ett ansvar att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

En antirasistisk politik är en politik för solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Och det kommer vi i Vänsterpartiet, tillsammans med andra att aldrig ge upp.

Jihad Menhem, Regionråd för Vänsterpartiet Örebro län

 

God hälsa är en förutsättning för ett fritt liv

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, Karlskoga Tidnning

Jihad VEn god hälsa ger människor förutsättning att leva ett fritt och oberoende liv, och en jämlik och jämställd hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. I Region Örebro län arbetar vi målmedvetet för att minska den ojämlika hälsan och öka den generella hälsan genom att utgå från jämlikhet och jämställdhet i beslutsfattande.

Trots en god generell folkhälsa i Örebro län, så fortsätter de sociala och könsmässigt betingade hälsoklyftorna vara stora och tydliga. Detta beror såväl på skillnader i levnadsvillkor samt på strukturella faktorer, d.v.s. sociala och ekonomiska villkor. Så våra hälsotillstånd påverkas inte bara av individuella levnadsvanor utan också av samhälleliga faktorer såsom möjligheten till utbildning, sysselsättning, social delaktighet och tillgång till hälso- och sjukvård.

Några tydliga exempel är skillnaden i upplevd hälsa mellan personer med kort respektive lång utbildning och personer med funktionsnedsättningar med icke funktionsnedsatta, även andra faktorer som t.ex. etnicitet och sexuell läggning spelar en stor roll i upplevd hälsa. Men den allra största ohälsan finns bland dem som slagits ut helt från arbetsmarknaden.

Arbetet med att främja hälsa och levnadsvillkor hos länets befolkning kommer i fortsättningen att intensifieras, därför upprättar Region Örebro län nu en kommission för jämlik och jämställd hälsa som kommer att jobba långsiktigt för att identifiera de oacceptabla förhållanden som leder fram till skillnader i befolkningens hälsa samt bidra med kunskap och vägledning för att minska ojämlikheten i hälsa hos befolkningen i Örebro län. Kommissionen kommer att ha en bred sammansättning och bestå av förtroendevalda, forskare, representanter från vården och näringslivet.

Jämlik och jämställd vård och hälsa för alla är ett av de viktigaste målen vi har i Region Örebro län. Det handlar om att motverka de negativa hälsoeffekterna av samhällets utveckling och ta vara på de positiva

Jihad Menhem (V) Ordförande i Region Örebro läns nya kommission.

Dags för Örebroregionen att testa kortare arbetsdagar

Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debattartikel, NA

Jihad V Alla människor behöver ha en livsstil som ger oss tid att leva. Ett alltmer tempofylld arbetsliv stressar sönder vår hälsa och relationerna till våra nära. Samtidigt som rekordmånga människor står utan arbete eller har osäkra timanställningar så arbetar andra sig sjuka. Under de senaste tjugo åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat drastiskt framförallt bland kvinnor och deltidsarbetare.

Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om sex timmars arbetsdag med bibelhållen heltidslön. Det är en framtidsreform som möjliggör ett rikare liv där vi på ett smart sätt kan dela på arbete och fritid. Erfarenheter har också visat att det är ett ekonomiskt framgångskoncept. Mycket forskning och studier gjorda av bl.a. Stockholms universitet, Karolinska institutet och tidigare Arbetslivsinstitutet visade att den både den upplevda hälsan förbättrades och sjukfrånvaron minskade bara man kortade arbetsveckan med några timmar.

Många politiker hävdar idag att vi inte har råd med reformen om sextimmars arbetsdag. Precis samma argument hörde man 1971 när riksdagen beslutade om 40-timmars arbetsvecka, d.v.s. reformen från tio till åtta timmars arbetsdag. Då var det radikalt, idag något självklart. Läs mer

Mansnormer och destruktiva mönster måste förändras

Jihad Menhem (V) Regionråd, Kenneth Lantz (V) DS ordförande, Maria Nyberg (V) Vice ordförande, Therese Hoikkala, (V) VU-ledamot, Ireen von Wachenfeldt (V) VU-ledamot Vänsterpartiet Örebro län i en debattartikel, NA

Vald-mot-kvinnor

25 november Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den innefattar alla. Kvinnor som män. FN har också instiftat att idag, den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor.
Och dagen är tyvärr lika aktuell nu som när den inrättades år 1999. Dagligen näthatas, hotas och misshandlas kvinnor av män. Våldsdåden sker i alla typer av grupper, klasser och samhällen. Och är därmed något som inte kan tillskrivas en särskild grupp människor. Utom just gruppen män.
Det är män som hotar. Det är män som misshandlar och våldtar. Det är män som står bakom en stor del av allt våld vi ser i samhället.

Män faller också offer för misshandel men enligt Brottsförebyggande rådet är det stora skillnader i hur och vem som utövar våldet. När män utsätts för misshandel är förövaren oftast en okänd person och brottet sker ofta på allmän plats. För kvinnor är förövaren oftare en närstående och brottet sker oftast i hemmet eller på arbetsplatsen.

Bara i Örebro län anmäldes förra året 1019 fall av misshandel riktat mot kvinnor. Antal anmälda fall av grov kvinnofridskränkning samma år: 24. Antal fullbordade våldtäkter: 118. Samtliga siffror gäller endast kvinnor över 18 år.
Då har vi inte talat om olaga hot, försök till våldtäkter eller psykiskt våld. Eller ens nämnt de barn som drabbas av att växa upp i ett hem där den ena vuxna förtrycker och/eller slår den andra. Vi vet också att de flesta brott av dessa slag aldrig anmäls. Därför ska de som vågar anmäla få samhällets förutsättningslösa stöd.

Kvinnojourer ska ha de resurser de behöver. I en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet utökas stödet till kvinnojourerna i landet till 25 miljoner kronor i år och därefter 100 miljoner kronor per år 2016 och 2017. Något vi är mycket stolta över att vårt parti varit med och drivit igenom. Läs mer

Fortsatt satsning på en jämlik och hållbar vård

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Den 16-17 november fastställs Region Örebro läns budget för nästa år. Vi i den styrande majoriteten, (S), (V) och (MP), har lagt fram en budget där vi fortsatt tar ansvar för hälso- och sjukvården och den regionalpolitiska utvecklingen. Det gäller också dagens och framtidens frågor om miljö och klimat. Satsningen på en jämlik och jämställd välfärd fortsätter.

Vi har fokus på en hållbar ekonomi. Region Örebro läns budget omsluter drygt tio miljarder kronor. Regionens totala ekonomi är fortsatt stark. Alla verksamheter får full ekonomisk uppräkning och sjukvården förstärks med drygt 100 miljoner kronor. Men kostnaderna för vården ökar i regionen precis som i landet i stort, så samtidigt som vi förstärker ekonomin tas åtgärder fram för att långsiktigt få balans i sjukvårdens ekonomi. Utöver detta effektiviseras styrningen och ledningen över dessa frågor. Med en ekonomi i balans kan vi ansvarsfullt investera för framtiden för att fortsatt garantera en vård med hög kvalitet.

Vi fortsätter utveckla en jämlik och jämställd välfärd som är solidariskt finansierad och som fördelas efter behov. Människors lika värde är grundläggande för oss, och alla våra invånare ska ha rätt till en likvärdig vård.

Vi höjer inte patientavgifterna i vården. Ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl. Läs mer

SD:s svek- satte sig i knät på riskkapitalbolagen

Mia Sydow Mölleby (V) riksdagsledamot och Jihad Menhem (V) Regionråd Örebro län i en debatt artikel, NA

V loggaFöre valet ville SD framstå som att de var emot vinster i välfärden. Efter valet har de drivit en helt annan politik och försvarar riskkapitalisterna. Nu avslöjas att samtidigt som de gjort denna omsvängning har de haft täta möten med de företag som tjänar pengar på vinstjakten.

En stor majoritet av svenska folket vill att pengar till välfärden ska gå till just välfärd och inte till spekulanter och riskkapitalbolag. Vi vet att det blir färre anställda och fler otrygga jobb i äldreomsorg och skola när pengarna ska gå till vinster. Vänsterpartiet vill inte att skolor och vårdcentraler ska kunna gå i konkurs. Vi vill inte att flyktingar ska bo i mögliga rum på förläggningar medan ägarna tjänar miljoner. Vi vill ha en välfärd att lita på. Valmöjligheter kan vi ha utan vinstjakt.

I valrörelsen förra året var detta en av de stora frågorna. När SD fick frågor om vinster i välfärden stämde de in kritiken. Väljarna gavs intrycket att partiet inte vill att pengarna ska försvinna till ägarnas vinster. Jimmie Åkesson själv har sagt att ”vi har gått till val på att vi vill ha en begränsning av vinstuttag i välfärden”.

Efter valet förhandlade vi i Vänsterpartiet fram en överenskommelse med regeringen om att göra något åt problemen. Vi ska ta fram lagförslag som ställer krav på att överskott ska tillbaks till välfärden. Till det säger SD nej. SD blåste väljarna helt enkelt. Det är inget nytt att SD driver högerpolitik som gynnar de rikaste. Men bakom SDs kovändning finns något mer.

SD och företagens organisationer har på senare tid inlett ett nära samarbete, det har Dagens Industri avslöjat. Nu utformas viktiga delar av SD:s politik direkt av de storföretag som tjänar miljarder på välfärden. De säger själva att deras huvudmål med mötena är att fortsätta få plocka pengar från skolan, vården och omsorgen. SD har glatt satt sig i deras knä. Det är en vämjelig allians.

SD visar sitt rätt ansikte. Så fort de fick chansen svek de skolbarnen, de äldre och undersköterskorna.

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot Vänsterpartiet
Jihad Menhem, Regionråd Vänsterpartiet Örebro län

Utlandsfödda har svårt att få vårdjobb

Jihad Menhem (V) Regionråd i en debattartikel, NA

V-JihadAlltför många utlandsfödda har i dag ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. Ofta är det invandrare med akademisk examen som kommer från länder utanför EU och försörjer sig som städare eller taxichaufförer. Det innebär att dessa människor inte får utnyttja sin fulla potential på arbetsmarknaden.

En av de grupper som ofta möts av diskriminerande regler är invandrare som har utbildning inom hälso- och sjukvården och en lång yrkeserfarenhet, men som saknar en svensk legitimation.

Tyvärr är kraven för att få svensk yrkeslegitimation betydligt högre för dem som kommer från länder utanför EU jämfört med EU-medborgare, framför allt vad det gäller språktesterna. Jag kan hålla med att språket är oerhört viktigt att behärska när det gäller yrken inom hälso- och sjukvården. Men att inte tillvarata den kompetens som dessa medborgare besitter genom orättvisa bedömningskriterier är ett slöseri med resurser. Läs mer

Starkt resultat för landstingets sista år

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Örebro län

Det ekonomiska resultatet för 2014 hamnade planenligt på ett överskott om 246 miljoner kronor för Örebro läns landsting (numera Region Örebro län). Av överskottet har 150 miljoner kronor avsatts till framtida investeringar. Regionstyrelsen behandlade årsredovisningen vid sitt sammanträde den 8 april.image

Långsiktigt ansvarstagande och utrymme för satsningar
– Resultatet, tillsammans med de senaste drygt tio årens överskott, ger oss goda förutsättningar för ett långsiktigt ansvarstagande, samtidigt som vi kan klara kommande behov av investeringar i länets sjukhus, fler vårdcentraler och en utbyggd kollektivtrafik med mera utan att låna pengar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Under 2014 har vi också startat nya verksamheter och tagit beslut om nya satsningar inom regionens verksamhetsområden vilka alla är finansierade. Landstingsskatten höjdes också med 50 öre under året för att möta framtidens investeringar och utmaningar.

Hållbar utveckling och investeringar för barn och äldre
– Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling är förutsättningar för till exempel bra hälso- och sjukvård, en väl utvecklad kollektivtrafik samt starkt kultur- och bildningsområde, säger Camilla Hansén (MP), ersättare i regionstyrelsen. Den goda ekonomiska hushållningen ger oss större möjligheter att arbeta med alla aspekter av hållbar utveckling framöver.

– Trots en orolig omvärld har vi under året kunnat bedriva och också utveckla angelägen verksamhet för länets alla invånare, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Vi har t.ex. satsat och investerat i vård för barn och äldre samt också inom psykiatrin. Vi står starka inför framtiden. Läs mer

Arkiv

hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige

Webbsidan sköts av Jihad Menhem

image2-248x62