Pressmeddelande

Vänsterpartiet satsar 400 miljoner på sjukvården till sommaren

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med regeringen om vårbudgeten drivit igenom en satsning på 400 miljoner kronor med syftet att öka tillgängligheten inom vården. Bland annat kan pengarna gå till mobila vårdteam som når äldre under sommaren.

I dag finns det grupper av människor som inte upplever sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Vi ser också att akutväntetiderna fortsätter att öka, något som Socialstyrelsen visar i sin senaste mätning.

Vänsterpartiet vill skapa en mer jämlik sjukvård. Därför har vi drivit igenom en satsning på 400 miljoner kronor som bland annat kan gå till mobila vårdteam inom primärvården som når äldre. När gamla inte kan få rätt vård på sina boenden eller vårdcentraler söker sig allt fler till akutmottagningarna vilket kan öka akutväntetiderna. På så sätt förbättrar mobila vårdteam för alla, inte bara för de äldre som använder dem.

Det finns goda erfarenheter från de landsting/regioner, bland annat Skåne och Jönköping, som provat modeller med mobila sjukvårdsteam. Till exempel kunde i Uddevalla 86 procent av det mobila vårdteamets patienter med hemsjukvård stanna kvar hemma. Det resulterar i nöjdare och tryggare patienter eftersom akutinläggningarna och antalet vårddagar minskar. Det i sin tur innebär att det sparas pengar och patienter håller sig friskare i sin hemmiljö. Läs mer

Pressmeddelande över mammografiupphandling i region Örebro län

.

Vid dagens regionstyrelsesammanträde beslutades att godkänna privatisering av mammografiverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro. I samband med beslutet lämnade Vänsterpartiet ett särskilt yttrande.

Mammografin på USÖ har problem med att ingen fast läkare finns att tillgå. Detta problem har inte dykt upp plötsligt. Tvärtemot så är det ett gammalt problem som nu blivit akut då även läkare går i pension. Vi kan tycka att man inte överansträngt sig med att försöka rekrytera ny läkarpersonal.

Vänsterpartiet har alltid, och kommer alltid, att vara motståndare till privatiseringar inom den offentliga sektorn. Trots det säger vi inte nej till liggande förslag. Anledningen till det är att cancerceller tyvärr vägrar att ligga i dvala tills vi fått bort privatiseringar och hyrläkare. Den här frågan handlar om kvinnors hälsa, om att förebygga cancer och att förebygga i tid för att undvika onödigt lidande. Undersökning och vård behövs nu!

Vi ser dock en fara med att göra upphandling p.g.a. läkarbrist. En betydande risk i framtiden är att då det fattas läkare finns det krafter som hellre genast vill privatisera istället för att driva på så att vi får läkare och övrig personal anställda i Regionens regi. För övrigt har Vänsterpartiet inte fått svar på vad som kommer att hända med regionens övriga mammografipersonal.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) Regionråd, tel. 070-594 71 89

Regionledningen begär utredning om möjligheten att hålla två förlossningsverksamheter öppna året runt

Pressmeddelande

V, S, MP

Rödgrönt samarbete för framtiden

Den politiska majoriteten föreslår i sitt förslag till verksamhetsplan för Regionstyrelsen i Region Örebro län 2018 att ett uppdrag läggs till förvaltningen om att utreda möjligheten att hålla två förlossningsverksamheter öppna året runt framöver.

 • Karlskoga BB är viktigt för hela länet. Vi i den politiska majoriteten är hela tiden tydliga med att Karlskoga lasarett ska vara kvar med akutmottagning och förlossningsmottagning. Verksamhetsplanen med budget 2018 för Regionstyrelsen innehåller de uppdrag vi gav i vår politiska budget för regionen, men vi lägger nu till ett uppdrag om en utredning om möjligheten att framöver hålla två förlossningsverksamheter öppna året runt, säger Andreas Svahn (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län.

Beslutet att sommarsamordna förlossningsverksamheten i länet under tio veckor även i år är fattat av Regiondirektören. Behovet att säkra patientsäkerheten och personalens rätt till semester har gjort att det har skett en sommarsamordning 2016, 2017 och kommer att ske 2018.

 • Regionledningen väcker frågan redan nu för att kunna få ett underlag inför kommande år. Vi lyssnar på medborgarna och personalen, och även om sommarsamordningen är en verksamhetsfråga vill vi se ett ordentligt underlag vad som skulle krävas för att kommande år hålla förlossningarna i både Karlskoga och Örebro öppna året runt, säger Jihad Menhem (V), Regionstyrelsens vice ordförande.
 • Uppdraget innebär att förvaltningen får utreda förutsättningarna och konsekvenser för att hålla två förlossningsverksamheter öppna i Region Örebro län under årets alla veckor. Ett eventuellt öppethållande får inte gå ut över personalens rätt till sommarsemester, eller medföra risker för de födande kvinnorna eller för barnen, säger Catrin Steen (MP), regionråd.

Regionstyrelsen fattar beslut om verksamhetsplan på sammanträdet på fredag den 26 januari.

 

Kommissionen för jämlik hälsa pekar på stora variationer av barns ekonomiska utsatthet

Pressmeddelande

Jihad Menhem (V) Örebro län

Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Det är en slutsats som kommissionen för jämlik hälsa har kommit fram till i sin slutrapport, ”För en jämlik hälsa i Örebro län – utmaningar och förslag på åtgärder”. Regionstyrelsen behandlade slutrapporten vid sitt sammanträde i dag.

På många sätt är hälsan ojämnt fördelad i landet, i länet och i kommunerna. Det finns t.ex. stora variationer i länet vad gäller ekonomisk utsatthet bland barn – en faktor som påverkar hälsan. Sex procent av barnen är ekonomiskt utsatta i Lekebergs kommun jämfört med 19 procent i Hällefors kommun. För barn med minst en av föräldrarna född utomlands är siffran ännu högre, cirka 30 procent. I allmänhet är människors hälsa sämre ju lägre socioekonomisk position man har, och de socioekonomiska skillnaderna har vuxit under de senaste åren. Äldre kvinnors ekonomiska situation pekas också ut som en viktig faktor som påverkar hälsan.

Underlag till fortsatt folkhälsoarbete
Slutrapporten ska nu vara underlag för det fortsatta folkhälsoarbetet i länet, bland annat i arbetet med folkhälsoöverenskommelserna som träffas mellan Region Örebro län, länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund.

”Vi kan göra skillnad”
– I kommissionens slutsatser konstaterar vi att ojämlikheten i hälsa ökar mellan vissa grupper i samhället, säger Jihad Menhem (V), vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. Barnfattigdomen är t.ex. en av våra största utmaningar. Den visar tydligt hur förutsättningarna för god hälsa fördelas ojämlikt väldigt tidigt.

– Jag är dock övertygad om att vi, med gemensamma krafter i länet, kan göra skillnad för utsatta grupper, och folkhälsoöverenskommelserna är en viktig del i detta.

Rapport med utmaningar och förslag
Syftet med kommissionens arbete var att bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i Örebro län. Utmaningar som ekonomisk utsatthet, arbetsmarknad och utbildning, psykisk ohälsa samt brist på delaktighet och inflytande identifieras i slutrapporten. Rapporten tar upp specifika utmaningar och förslag på åtgärder för att stärka barns, vuxnas och äldres hälsa. Arbetet med att verkställa åtgärderna kan ingå som ett strategiskt utvecklingsområde i samverkan mellan kommuner, region och idéburen sektor.

Det var regionfullmäktige som 2015 gav fokusberedningen för folkhälsa i uppdrag att tillsätta kommissionen för jämlik hälsa.

Mer information:
Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande och ordförande i kommissionen jämlik hälsa, tel. 070-594 71 89

Nästan var femte gymnasietjej röker fortfarande

Pressmeddelande

De senaste tio åren har andelen rökare bland gymnasietjejer mer än halverats. Trots detta röker nära var femte tjej som går i andra årskursen i gymnasiet någon gång eller dagligen. I årskurs nio röker nästan var tionde tjej. Tjejer röker något mer än killarna. Det visar undersökningen Liv & hälsa ung i Örebro län 2017.
På måndag den 20 november inleds Tobaksfria veckan där Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro och länets kommuner sätter extra fokus på tobaksfrågorna.

– Tobaken är den enskilt största orsaken till ohälsa, och förkortar människors liv, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. Rökningen har glädjande nog minskat bland ungdomar över åren, och det visar att det är möjligt att nå resultat genom ett målmedvetet arbete.

– Men jag är nöjd först när ungdomar inte börjar röka, och när rökningen är helt borta. Vi har ett mål i Tobacco Endgame om ett rökfritt Sverige 2025. När vi når det, då är jag nöjd. Mer än 90 procent av de som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år – därför har föräldrarna ett mycket viktigt ansvar.

Vi hjälper dig till ett friskare liv – visst kan du sluta röka!

Under den Tobaksfria veckan kommer patienter på vårdcentraler och folktandvårdskliniker få frågor om sina rökvanor, och även information om hur de kan få hjälp att sluta röka.

Mer information:
Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, tel. 070-594 71 89

Region Örebro läns budget för 2017: Framtidsinriktade satsningar

Pressmeddelande

vsmp

Rödgrönt samarbete för framtiden

Regionstyrelsen har i dag tagit beslut om verksamhetsplan och budget för 2017. Bakom beslutet står Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I verksamhetsplanen pekas riktningen ut mot en framtidsorienterad verksamhet som bedrivs jämlikt och jämställt. Budgeten kommer att behandlas och beslutas vid regionfullmäktige den 21-22 november.

En god folkhälsa betyder både att enskilda människor har god hälsa och att hälsan hos befolkningen är jämlikt och jämställt fördelad. För att uppnå det krävs en framtidsinriktad verksamhet i stort, och en hälso- och sjukvård som arbetar förebyggande och utvecklande.

– Vi lever i en värld av ständiga förändringar, där det gäller att ta vara på de möjligheter som finns och samtidigt rusta sig inför kommande utmaningar. På hälso- och sjukvårdsområdet handlar utmaningarna bland annat om en åldrande befolkning och nya tekniska framsteg som ställer ökade krav på oss, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

I budgeten för år 2017 har flera satsningar som gjordes inom hälso- och sjukvården inför år 2016 förlängts. Det innebär bland annat att de 95 miljoner kronor som tillfördes hälso- och sjukvården för fortsatt utveckling av verksamheten inför innevarande år kommer att betalas ut även nästa år. Detsamma gäller för flera andra satsningar som gjordes inför 2016, och som tillsammans motsvarar 56 miljoner kronor.

Kunskapsstyrd vård med patientens fokus

– För att använda pengarna på bästa sätt måste våra verksamheter arbeta effektivt, kunskapsstyrt och förebyggande, samtidigt som vården måste vara patientsäker, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Kunskapsstyrning är också en förutsättning för en jämlik vård och omsorg, oavsett patienters och brukares socioekonomiska bakgrund och tillhörighet som till exempel kön, etnicitet eller sexuell läggning. En enskilt viktig jämställdhetsfråga som Region Örebro län valt att fokusera på inför 2017 är våld i nära relationer.

– Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för våld och övergrepp. En grundläggande utgångspunkt i allt arbete som Region Örebro läns verksamheter utför är att oavsett var du bor i länet eller vem du är så ska du bemötas och behandlas på ett jämlikt och jämställt sätt, säger Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande. Läs mer

Vänsterpartiet säger nej till storregion

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

svealand

Nej till Svealandsregionen

Vänsterpartiet reserverade sig på tisdagen mot Regionsstyrelsens beslut om att bilda en Svealandsregion med Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Sörmland.

– Vår grundläggande bedömning av Indelningskommitténs förslag om att bilda ett nytt landsting och skapa ett nytt län bestående av 64 kommuner, med en befolkning på 1,9 miljoner – är ett dåligt förslag. När man dessutom lämnar Värmland utanför denna länsbildning blir förslaget det absolut sämsta alternativet, säger Jihad Menhem (V) regionråd i Örebro län.

– Det största bekymret är den demokratiska aspekten. Ju större region, desto längre blir avståndet mellan invånare och politiker. Erfarenheterna från befintliga storregioner tyder på att ett för stort befolkningsunderlag och för många kommuner leder till ett demokratiskt underskott.

– Vi befarar också att samverkan med små kommuner i vårt län kan komma att försvåras och resultatet blir minskad demokrati och ökad geografisk orättvisa, säger Jihad Menhem (V).

– Även tidsplanen att bilda Svealands län 2018 och Svealand landsting 2019 är helt orealistiskt. En regionbildning kräver betydande förberedelser såväl inom politikområden som vad gäller förberedelser för regionens mer praktiska funktion, betonar regionråd Jihad Menhem (V). Läs mer

Positiv utveckling i delårsrapport för Region Örebro län

Pressmeddelande

V, S, MP

Rödgrönt samarbete för framtiden

Utvecklingen är positiv i Region Örebro läns verksamheter. Det visar Region Örebro läns delårsrapport efter årets fyra första månader. Kostnadsutvecklingstakten har dämpats men regionstyrelsen understryker att beslutade handlingsplaner för en ekonomi i balans måste fullföljas. Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett resultat vid årets slut på 200 miljoner kronor.

Sammantaget väntas 38 av 40 mål som fullmäktige ställt upp ha en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse vid årets slut. Två viktiga inriktningsmål prognostiserar dock en större negativ avvikelse från målnivån och uppfylls inte. Det avser tillgängligheten i hälso- och sjukvården och att nämnderna ska redovisa ett ekonomiskt resultat i balans.

Den ekonomiska redovisningen, med helårsprognosen per april, uppgår till 200 miljoner kronor. Verksamheternas kostnader fortsätter att stiga, om än i en något dämpad takt. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -117 miljoner kronor. Arbetet med en ekonomi i balans fortsätter. De förvaltningar som har förutsett ett ekonomiskt underskott för 2016 har handlingsplaner för att vända kostnadsutvecklingen. Delårsrapporten visar också på en oroande tendens om ökade sjuktal – såväl i Region Örebro län som i landet i övrigt.

V reserverar sig mot att köpa vårdplatser av Attendo

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

V logga

.

Vänsterpartiet reserverar sig mot Regionsstyrelsens beslut om att samarbeta med Attendo.

Idag lades ett extra ärende fram på Regionsstyrelsens sammanträde. Det handlade om att Regionen ska köpa 36 externa vårdplatser av Attendo på deras anläggning Rynningeviken. Något som klubbades igenom.

– Vänsterpartiet säger definitivt nej till att teckna avtal om köp vårdplatser av det privata vårdbolaget Attendo, betonar regionråd Jihad Menhem (V)

Vårdbolaget Attendo har tidigare varit i blåsväder och fått stänga ned tidigare vårdboende i kommunen. Vänsterpartiet menar att det finns andra alternativ som bör utredas istället för att nu köpa vårdplatser av företaget.

För mer information kontakta:
Jihad Menhem (V) regionråd , 070-594 71 89

Fortsatt Rödgrönt samarbete för framtiden i Region Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

VSMP1Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gemensamt kommit överens om att fortsätta samarbeta i Region Örebro län för mandatperioden 2015-2018.

Vi kommer tillsammans arbeta för att Region Örebro län ska vara en aktiv aktör som fokuserar på att stärka utvecklingen i länets alla delar inom såväl hälso- och sjukvård som inom de regionala utvecklingsområdena. Detta är inte minst viktigt för att minska klyftorna i befolkningen.

– Jag är glad att vi nu har kommit överens om ett fortsatt samarbete. Det betyder att vi har en stor chans att fortsätta göra hälso- och sjukvården i Regionen rättvisare och på allvar satsa på förebyggande vård och ta itu med miljöfrågorna och den regionala utvecklingen. Jag ser nödvändigheten av en rättvisepolitik som bekämpar klyftorna i samhället, säger Jihad Menhem (V). Läs mer

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

imageVänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis eller slösas bort i upphandlingar av våra gemensamma sjukhus eller annan vårdverksamhet. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. säger Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av våra sjukhus. Vi vill att tandvård för barn och ungdomar upp till 25 års ålder ska vara avgiftsfri och att det ska vara fri sjukvård för äldre från 80 år. Hjälpmedel ska vara avgiftsfria för den som har en funktionsnedsättning, säger Jihad Menhem, landstingsråd. Läs mer

Vänsterpartiet föreslår billigare tandvård

V-loggaVänsterpartiet föreslår att tandvården ska subventioneras med 50 procent från första kronan stället för dagens system där högkostnadsskyddet träder in först när kostnaden överstiger 3000 kronor. Det innebär att ett tandläkarbesök som idag går på 2000 kronor kommer att kosta patienten 1000 kronor istället för 1 850 kronor med nuvarande system. Reformen är ett första steg mot att tandvården ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet och innehåller också förslag om att patienter upp till 23 år ska ha rätt till tandvård mot samma patientavgift som gäller vid vanliga läkarbesök.

­– Tandhälsan har blivit en klassfråga och de förändringar som har genomförts de senaste åren gynnar främst de som har bra tänder och god ekonomi. Med våra förslag skulle fler ha råd att söka tandvård och få behandling. Det är en rättvisefråga, säger Jonas Sjöstedt, partiordförande för Vänsterpartiet.

Regeringen har misslyckats med att göra tandvården billigare och mer tillgänglig. Att högkostnadsskyddet träder in först vid 3 000 kronor drabbar låginkomsttagare som sjukskrivna, arbetslösa, förtidspensionärer och många äldre. Enligt Tjänstetandläkarna har kostnaderna för tandvård ökat för drygt 90 procent av patienterna sedan dagens tandvårdsstöd infördes. Tre fjärdedelar av befolkningen får betala sin tandvård från första till sista kronan, enligt Riksrevisionen. Läs mer

Länets unga ser ljust på framtiden – men flickor mår sämre

Pressmeddelande

Liv och hälsa ung 2014De allra flesta av länets ungdomar tycker själva att de mår bra. De är nöjda med sina liv och ser ljust på framtiden.

Det visar de första resultaten i undersökningen Liv & hälsa ung 2014 som genomförts av Örebro läns landsting bland 7 400 skolelever. Bland flickor i högstadiet har dock andelen som tycker att de har en god hälsa sjunkit sedan förra mätningen.

Mellan 73 och 93 procent, beroende på kön och skolår, av de svarande ungdomarna anser att de mår mycket bra eller bra. De flesta ser också ljust på framtiden, är nöjda med sina liv och trivs i skolan. Skolket, som ses som en mycket viktig riskfaktor för ohälsa, har minskat sedan tidigare mätningar.

Skillnader mellan könen
Undersökningen visar precis som tidigare skillnader mellan könen i hälsa. Bland flickorna i högstadiet har andelen som tycker att de har en god hälsa sjunkit sedan 2011, framför allt i åk 9. Att ofta eller alltid ha känt sig stressad under de senaste månaderna är mer än dubbelt så vanligt bland flickor. De känner också i mycket högre utsträckning nedstämdhet och värk än pojkar.

– Det är positivt med flera förbättrade resultat i årets mätning, säger Jihad Menhem (V), ordförande i Nämnden för folkhälsa. Samtidigt är det allvarligt att den upplevda ohälsan bland yngre flickor ökar. Vi gör satsningar inom barn- och ungdomspsykiatrin för att möta upp behovet och länets ungdomsmottagningar har en viktig roll. Nu behöver vi i landstinget arbeta vidare tillsammans med skolorna och kommunerna för att ytterligare förbättra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Läs mer

Satsningen på vårdcentralerna fortsätter: Fler läkare och distriktssköterskor

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

image

V, S och MP i Örebro läns landsting

Under flera år har Örebro läns landsting gjort ekonomiska satsningar för att öka tillgängligheten inom primärvården. Nu ska ytterligare 30 miljoner kronor tillföras vårdcentralerna för att öka läkartätheten. Fem miljoner kronor tillförs dessutom för att anställa fler distriktssjuksköterskor. Bakom förslaget, som kommer att behandlas av landstingsstyrelsen den 17 juni, står majoritetspartierna i landstinget, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

– Vår gemensamma satsning på primärvården fortsätter och vi tar nu ytterligare ett steg för att förbättra tillgängligheten på vårdcentralerna, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S). Vi tillför nu pengar för att öka läkartätheten och antalet distriktssjuksköterskor. Det handlar om att både kunna få kontakt med vårdcentralen samma dag man söker och dessutom att få träffa en läkare inom sju dagar. Vi stärker båda dessa delar.

– Vi ser att rekryteringen av ST-läkare nu börjar ge effekt, säger Ingrid Fries-Hansson (MP). I år blir rekordmånga ST-läkare färdiga specialister i allmänmedicin. Vårdcentralerna har dessutom lyckats rekrytera fler läkare. Vår satsning på primärvården fortsätter därmed och vår långsiktiga inriktning ligger fast: det ska finnas en allmänspecialist på 1 500 invånare.

Ökningen av allmänläkarna på vårdcentralerna i länet beror på en successiv planenlig utökning av antal ST-läkare. Under en fyraårsperiod har de ökat från 50 till 80. Ytterligare en åtgärd för att rekrytera läkare har varit att öka ersättningen genom ett geografiskt tillägg till vårdcentraler belägna utanför Örebro tätort. Tillsammans med de färdiga ST-läkarna innebär det en ökning med totalt 25 tjänster.

Fler distriktssköterskor ska anställas
Antal inkommande samtal till vårdcentralerna per dag har ökat under flera år. Det har inneburit att vårdcentralerna har haft svårt att uppfylla vårdgarantin som säger att en patient ska få kontakt med vårdcentralen samma dag som hen söker. Därför satsas nu ytterligare fem miljoner kronor för att anställa fler distriktssköterskor.

– Det är oerhört viktigt att man som patient kan komma i kontakt med vården samma dag man söker, säger Jihad Menhem (V). Den tryggheten ska man kunna känna i Örebro län. Att söktrycket har ökat på vårdcentralerna har dock inneburit svårigheter för vårdcentralerna att uppfylla vårdgarantin. Därför går vi nu in och tillför resurser för att anställa fler distriktssköterskor.

För mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Ingrid Fries-Hansson (MP) Ordförande nämnden primärvård och tandvård, 072-725 96 00
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Majoriteten i landstinget höjer glasögonbidraget upp till 20 år

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

image

V, S och MP i Örebro läns landsting

På landstingsstyrelsen nästa vecka kommer den styrande majoriteten lämna sitt budgetförslag för 2014. Ett av förslagen som kommer presenteras är att glasögonbidraget ska höjas upp till 20. I förra årets budget höjdes bidraget från 7 år upp till 16. Nu tar majoriteten ytterligare ett steg i satsningen att stärka glasögonbidraget för länets barn och unga.

–  Vi har sett en utveckling där barn tvingas avstå glasögon på grund av familjens ekonomi.  Redan förra året höjde vi bidraget för att tillmötesgå det ökade behovet, som inte minst majblomman rapporterade redan 2012. Det är viktigt att våra barn får goda förutsättningar att klara av skolarbetet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

–  Ett barn som har dålig syn och inte får glasögon hindras i sitt lärande, i sitt upptäckande av världen och kan drabbas av följdproblematik som kraftig huvudvärk samt ännu sämre syn. Rätten till en bra syn är grundläggande och får inte hindras av ekonomiska förutsättningar, säger Mats Gunnarsson (MP).

–  När vi ser att barnfamiljer har det tufft med ekonomin är det viktigt att vi som styr landstinget i Örebro gör vad vi kan för att vårt motto vård efter behov gäller. Ingen ska behöva avstå varken vård eller glasögon på grund av dålig ekonomi. Barn har också rätt till en aktiv fritid tillsammans med sina kompisar och där är glasögon en förutsättning för dem som behöver det, säger Jihad Menhem (V).

Landstingsstyrelsen sammanträder onsdag den 6 november och lägger förslag om landstingets Verksamhetsplan med budget 2014.

För mer information: 
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Mats Gunnarsson (MP) Landstingsråd, 072-742 74 55
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Inga nya pengar varken till läkarutbildningen eller sjukvården i Örebro län

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

S, V och MP Örebro läns landsting

Idag presenterade regeringen budgeten för 2014. Regeringen tillför inga nya resurser för läkarutbildningen i Örebro universitet, vilket majoriteten i Örebro läns landsting är kritisk till. Läkarutbildningen i Örebro finansieras idag till hälften av universitetet och landstinget tillsammans med Örebro kommun. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) landstingsstyrelsens ordförande säger:

– Trots att nu tre år har gått tar inte regeringen sitt ansvar och betalar för hela denna viktiga utbildning, detta i en tid där läkarbristen främst inom vårdcentralernas område är skriande. De pekar heller inte på att de tänker totalfinansiera utbildningen åren framöver heller. Regeringen tillför heller inga nya pengar direkt till landstingen. I den pressade ekonomiska situation många landsting befinner sig i idag hade det varit nödvändigt.

– Det är också förvånande att regeringen än en gång visar sig kallsinnig till att se människors behov av en fortsatt god hälso- och sjukvård. Detta trots att många landsting, även många borgliga landsting, har tvingats höja skatten för att klara av ta omhand människors vårdbehov. Under flera år har regeringen försummat landstingen och kommunerna. Enligt mig är det helt fel att låna pengar till skattesänkningar framför att satsa på välfärden verksamheter, säger landstingsstyrelsen ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– Vi känner oro för att regeringen inte ser problemen både med psykisk och fysisk ohälsa ute i länen. Trycket på vården ökar i alla åldersgrupper, speciellt bland de äldre. Landstingen behöver höjda statsbidrag för att kunna möta ohälsa och befogade krav på lönehöjningar i vården, säger Catrin Steen, landstingsråd för Miljöpartiet de gröna.

Jihad Menhem (V) fortsätter:
– Det är ansvarslöst av regeringen att skjuta över problemet med läkarbristen på landstingen. Högre utbildning är regeringens ansvar men här har både Björklund och Hägglund kastat dirigentpinnen och lämnat scenen. När vi i Örebro hjälper hela landet med nya läkare får vi inte alls det stöd vi förtjänar.

– I flera år har regeringens nedskärningspolitik urholkat välfärden, vilket har lett till såväl försämringar av kvalitet och arbetsvillkor samt ökade klyftor i samhället. I ett rikt land som Sverige bör alla invånare garanteras en likvärdig och hög kvalitativ sjukvård, avslutar Jihad Menhem, landstingsråd för Vänsterpartiet.

För mer information kontakta:

Marie-Louise Forsberg-Fransson, 070-515 74 09
Landstingsstyrelsens ordförande (S) [email protected]

Catrin Steen, 076- 100 83 82
Landstingsråd (MP) [email protected]

Jihad Menhem, 070-594 71 89
Landstingsråd (V) [email protected]

Skydda det vi äger tillsammans

Vänsterpartiet i Almedalen

Skydda det vi ägerVänsterpartiet presenterar idag ett förslag om grundlagsskydd för gemensamt ägd egendom. På plats i Almedalen på Gotland berättar Jonas Sjöstedt om förslaget.

– Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Eftersom sådana beslut är så svåra att göra ogjorda vill vi ställa särskilda krav på hur de tas, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet föreslår att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Förslaget innebär att något av dessa villkor ska vara uppfyllt. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som på landstings- och kommunnivå. Jonas Sjöstedt fortsätter:

– Utförsäljningarna av skolor, vårdcentraler och statliga bolag innebär att demokratin minskar eftersom medborgarna tappar sitt inflytande. Och ofta slås viktiga samhällsfunktioner sönder. Idag skyddar grundlagen den privata äganderätten, men det saknas ett skydd för det vi äger tillsammans.

Läs mer om förslaget ”Grundlagsskydda det vi äger tillsammans”

Majoriteten i landstinget satsar på kompetenscenter för äldretandvård

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

Örebro läns landsting

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget har beslutat att inrätta ett kompetenscenter för äldretandvård i Folktandvården.

Centret ska vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres hälsa och tandvård. Inriktningen ska vara kliniskt arbete, utbildning och forskning.

Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) säger:
– Det är viktigt att vi alltid har patientens fokus i utvecklingsarbetet. Vi ser en utveckling där alltfler äldre behåller egna tänder allt högre upp i åldrarna, vilket ställer högre krav på tandvården. Den gruppen kommer att ökar och därför är det viktigt att vi ställer om. Vi behöver ha en god beredskap för att möta patienter.

Ingrid Fries – Hansson (MP), ordförande för nämnden primärvård och folktandvård:
– Det här är ett viktigt led i arbetet med att förbättra vården för äldre i länet. Kompetenscentret kommer även att utreda frågan om att ytterligare utveckla tandvården utanför stationära kliniker. Vi har en mobil tandvårdsbuss i länet, vilket varit ett framgångsrikt projekt. Tillgängligheten har förbättrats i hela länet.

Jihad Menhem (V) säger:
– När vi ser att andelen tandläkare minskar utgör kompetenscentret ett kunskapsstöd. Centret ska främst samarbeta med specialistvården på Folktandvården och sjukhusen.

Det formella beslutet tas på landstingstyrelsen den 9 oktober.

För mer information
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Ingrid Fries-Hansson (MP) Ordförande för nämnden primärvård och folktandvård, 072 – 725 96 00
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89

Storsatsning på satellitmottagning för dialys på Lindesbergs lasarett

Pressmeddelande från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Örebro läns landsting

Örebro läns landsting

Den 9 oktober tar landstingsstyrelsen ett beslut om att en satellitmottagning för dialys startas vid Lindesbergs lasarett. Mottagningen ska ta emot patienter från norra länsdelen som har ett stabilt vårdbehov där det inte krävs ytterligare utredningar och patienter som sköter sin behandling själva på mottagning.

– Det här är ett beslut som kommer att underlätta vardagen för många patienter i norra länsdelen. Det är ett viktigt steg i utvecklingsarbetet att bredda kompetensen och öka flexibiliteten och tillgängligheten i hela länet, säger landstingsstyrelsen ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

– På längre sikt ser vi en utveckling där patienter ska kunna göra hemdialyser. Det är en kvalitetsmässigt mycket bra behandling men ställer stora krav på patienten och organisationen. Både Dialysenheten i Karlskoga och Örebro arbetar aktivt för att för att erbjuda detta alternativ till patienterna, säger Jihad Menhem landstingsråd (V).

– Mottagningen kommer att förbättra vården för dialyspatienterna i norra länsdelen. Med det här beslutet kommer vi att korta sjukresorna för svårt sjuka och patientperspektivet tillgodoses på bästa sätt, Mats Gunnarsson landstingsråd (MP)

Detaljerad information finns i bifogat dokument.

För mer information:

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Landstingsråd, 070-515 74 09
Jihad Menhem (V) Landstingsråd, 070-594 71 89
Mats Gunnarsson (MP) Landstingsråd, 072-742 74 55

Vårdbarometern: Stort förtroende för länets sjukvård

Länsbornas förtroende för vården på sjukhus ligger i topp i landet. 81 procent av befolkningen har mycket eller ganska stort förtroende för länets sjukhus. Riksgenomsnittet är 71 procent.
Länsborna har också högt förtroende för den samlade hälso- och sjukvården. 72 procent har mycket eller ganska stor förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län, jämfört med 66 procent i riket.
80 procent av länsborna anser också att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket är detsamma som riksgenomsnittet.

Det visar resultaten från den nationella befolkningsundersökningen Vårdbarometern 2011, som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting. De goda resultaten för Örebro läns landsting överensstämmer i hög grad med förra årets mätning. Undersökningen omfattar drygt 40 000 personer, varav cirka 1 000 i Örebro län.

Förtroendet för vårdcentralerna

Förtroendet för vårdcentralerna är inte lika högt som för sjukhusen – det gäller såväl i landet som i Örebro läns landsting. 60 procent av Örebro läns invånare har mycket eller ganska stort förtroende för vårdcentralerna, vilket är något under rikets genomsnitt, 64 procent.
87 procent av länsborna är positiva till att vårdpersonalen diskuterar levnadsvanor i samband med besök. Ökningen i länet sedan 2010 års undersökning är 13 procentenheter.

Beredda att avstå antibiotika – positiva till specialiserade sjukhus och Landstingskatalogen

Vårdbarometern visar också att åtta av tio länsbor är beredda att avstå antibiotika när det är möjligt, även om man riskerar några extra sjukdagar. Målet är att minska behandling med antibiotika, eftersom risken annars ökar för att bakterier utvecklar motståndskraft (resistens).
Befolkningen i Örebro län är också positiva till att specialisera sjukhus. Åtta av tio tycker att det är bra.
Två tredjedelar av befolkningen använder Landstingskatalogen i Örebro län. Inget annat landsting har så stor andel av befolkningen som använder Landstingskatalogen som källa till information om vården.

Folkhälsoplan – för en god och jämlik hälsa

Landstingsfullmäktige har idag antagit en folkhälsoplan för Örebro län. Planen belyser det folkhälsoarbete som landstinget och kommunerna prioriterar under åren 2012-2015.

Utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet är
att samverka för en god hälsoutveckling, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för en god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett hälsosamt åldrande och att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

Elva målområden

Utgångspunkten vid utformningen av folkhälsomålen för Örebro län har varit det övergripande nationella folkhälsomålet – att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen- och dess elva målområden. För varje målområde finns en övergripande vision för länet och exempel på hälso- och sjukvårdens roll inom målområdet.

De elva målområdena är:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso– och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexuell och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Örebro flygplats ska inte användas för tvångsdeportationer

VÄNSTERPARTIET

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i Örebro läns landsting och Vänsterpartiet i Örebro

Vi ställer oss frågande till hur Örebro flygplats används och vill ha en diskussion med de andra partierna i våra styrelser. Senast den 15 december användes Örebro Airport till en tvångsdeportation av flyktingar till krigsdrabbade Afghanistan. Örebro landsting och Örebro kommun, tillsammans med länets övriga kommuner, är helägare av Örebro flygplats.

– Jag tycker det är rimligt att fundera över till vilka syften som vi använder örebroarnas skattepengar. Här ser vi hur kommunen genom sitt ägande av flygplatsen underlättar tvångsdeportationer till krigshärjade länder. Jag är starkt kritisk till dagens inhumana flyktingpolitik, säger Murad Artin (V) oppositionsråd.

– Vi kan inte påverka pågående polisiära insatser men samtidigt måste vi ta vårt ansvar för vad vi tycker är rätt och fel. Vi vill att flygplatsen ska användas till resor och utveckling av Örebroregionen, inte till att under tvång skicka människor rakt in i pågående krig, menar Jihad Menhem (V) landstingsråd.

– Vi hoppas att genom att både kommun- och landstingsstyrelserna diskuterar frågan, så kommer dessa tvångsdeportationer av människor att upphöra från Örebro flygplats, avslutar Murad Artin (V).

För ytterligare information kontakta:

Murad Artin, 0703-760398
Jihad Menhem, 0735-031053

Tillgänglighet och patientens fokus

Landstingsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2012

Pressmeddelande

Högre tillgänglighet i vården. Jämlik och jämställd vård. En bättre vård för barn och unga och satsningar på äldre.
Det är fyra viktiga områden som landstinget sätter fokus på under nästa år. Det framgår av landstingets verksamhetsplan med budget för 2012, som antogs på landstingsstyrelsen den 1 november. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Verksamhetsplanen fastställs slutligt av landstingsfullmäktige den 21-22 november.
– Landstingets verksamhetsplan är vårt viktigaste styrdokument. Här finns prioriteringar, mål och uppdrag som ska löpa som en röd tråd och förverkligas i det dagliga arbetet i vården och i landstingets andra verksamheter, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, S.
– Vårt viktigaste uppdrag är vården, och här fortsätter ett målmedvetet arbete att ständigt ha patientens fokus.

Största delen går till hälso- och sjukvård
Landstingets budget för verksamheten år 2012 är 7,2 miljarder kronor, varav 5,9 miljarder, 82 procent, går till hälso- och sjukvården. Till trafik, miljö och service anslås 484 miljoner kronor. Till tillväxt, kultur och bildning anslås 162 miljoner kronor, och till forskning 81 miljoner kronor.
Investeringsbudgeten omsluter totalt 495 miljoner kronor, där Campus Örebro är det största byggnadsobjektet på 120 miljoner kronor.

Nytt hälsoprojekt till invandrargrupper
– Örebro län har en stor befolkningsgrupp med invandrarbakgrund som löper hög risk för sjukdomar kopplade till livsstil, säger Jihad Menhem, V, landstingsråd och ordförande i nämnden för folkhälsa. – Svårigheter finns att nå ut med hälsoinformation och råd om levnadsvanor. Därför startar landstinget under 2012 ett hälsoprojekt för information och rådgivning till invandrargrupper. Läs mer

Barn och ungas hälsa får aldrig bli en plånboksfråga!

Pressmeddelande från S, V och Mp

Fri sjukvård och gratis preventivmedel upp till 25 år

Pressmeddelande

Barn och ungdomars hälsa är något vi prioriterar högt. Den röd-gröna landstingsledningen avser att i kommande budget avsätta drygt 10 miljoner kronor för att gemensamt fortsätta utveckla hälso- och sjukvården för barn och unga i vårt län.

Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland den bästa i världen. Det gäller till exempel den låga spädbarnsdödligheten, den höga andelen ammade spädbarn, den låga andelen barnolycksfall, den höga andelen vaccinerade barn och den jämförelsevis låga andelen flickor och pojkar som utsätts för fysisk bestraffning under barndomen. Det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda!

Läs mer

Ny ”regering” i Örebro läns landsting!

Pressmeddelande

Pressmeddelande från S, V och Mp

För första gången i Örebro läns landstings historia går nu Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet tillsammans, i ett ordentligt samarbete. Nu fördjupas samverkan genom att vi mellan partierna kommer att fördela presidieposter. Vilket sker den 22 november på landstingsfullmäktige.

Det är glädjande att meddela att vi kommit fram till detta fördjupade samarbete.

Det innebär att vi kommer styra och leda Örebro läns landstinget tillsammans. Det innebär också att vi har gemensamma rådsberedningar med totalt 6 råd, fyra socialdemokrater, en vänsterpartist och en miljöpartist.

Läs mer

Arkiv
hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
image2-248x62