Interpellationer

Egenvårdsutbildning i primärvården för personer med astma

Astma är en kronisk lungsjukdom som orsakas av en inflammation i luftrörens slemhinna vilken gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. Inflammationen för astmapatienter varierar hela tiden i styrka och kan förvärras av yttre faktorer, till exempel allergiframkallande ämnen eller vid ansträngning, förkylning och kyla. Att leva med astma innebär en rad begränsningar och förändringar i den enskilda människans dagliga liv.

Ladda hem och läs rapporten som pdf-fil

Sjukvården i Örebro läns landsting uppfyller idag Socialstyrelsens riktlinjer om struktur och organisation av astmavården. Inom primärvården har landstinget gjort en bra satsning på utbildning av distriktssköterskor i astma-KOL kunskap och detta har givit större möjligheter för primärvården att arbeta med diagnostik genom spirometri och rökslutarsstöd samt att bättre följa astmapatienter.

Ändå har framkommit att patienter med astma upplever sig ha större behov av hjälp och stöd för att kunna känna sig trygga och ha kontroll över sin sjukdom.  

Den 13 februari 2007 beslutade landstingsfullmäktige att bifalla ett medborgarförslag om att primärvården i Örebro läns landsting ska erbjuda egenvårdsutbildning för astmatiker bosatta inom länet. I förslaget skriver förslagsställare att egenvårdsutbildning bör innehålla andningsteknik, inhalationsteknik, kost och motion mm

Vi tycker att det är viktigt och uppenbart att patienter med astma har mycket att vinna på att själv lära sig grunderna för modern astmabehandling och bli verklig expert på sin sjukdom.

 

Det har nu gått två år sedan beslutet, och min fråga till dig är:

– Hur har det gått med genomförande av egenvårdsutbildning för astmatiker bosatta i Örebro län?

 
För Vänsterpartiets landstingsgrupp

Jihad Menhem

Angående funktionshindrade föräldrars möjlighet till stöd i föräldrarollen

Att bli förälder är det bästa som händer oss människor och förändrar vårt liv. Vi ställs ofta inför ett stort ansvar och en mängd nya situationer som kan kännas roliga och spännande och kan även kännas ovana och komplicerande. För föräldrar som har kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning och ofta är ensamma kan situationen bli extra kämpig och knepig. Detta skapar oro hos många unga människor med funktionsnedsättning som vill skaffa barn.

Örebro läns landsting är oftast bra på att ge stödinsatser till föräldrar som har ett funktionshindrat barn. Insatser ges ofta från Barnavårdscentral, rehabiliteringen och hjälpmedelcentral mm. Men när det sedan gäller stödet till funktionshindrade som skaffar barn och blir föräldrar finns inte alltid samma välfungerande nätverk och stöd. Signaler från många funktionshindrade föräldrar tyder på att de inte får tillräckliga råd och stöd i sitt föräldraskap och det kan betyda att det finns kompetensbrister inom detta område i landstinget. 

 

Mina frågor till Mårten Blomqvist är: 

1-     Vilken kompetens finns i Örebro läns landsting för att stödja och hjälpa funktionshindrade i sitt föräldraskap?

2-     Vilka insatser tycker du behövs för att förbättra stödet till funktionshindrade föräldrar i sitt föräldraskap?

 

För Vänsterpartiets landstingsgrupp

Jihad Menhem

 

 Läs Jihads inlägg i landstingsfullmäktige den 20 november 2007

Läs mer

Ang. Ändrade egenavgifter för sjukresor med taxi

Landstingsfullmäktige beslutade 2001 att tillämpa samma egenavgift för färdtjänst och för sjukresor med taxi i Örebro län.

I september 2005 behandlade landstingsfullmäktige ett ärende från Länstrafiken Örebro AB om ändrade egenavgifter för färdtjänst och sjukresa med taxi. Landstingsstyrelsen föreslog då landstingsfullmäktige att besluta enligt förslaget:

”Att för landstingets del bifalla föreliggande framställan från Länstrafiken Örebro AB, innebärande att egenavgifterna för färdtjänst och sjukresa med taxi ändras med giltighet från den 1 oktober 2005”.

När vi behandlade detta ärende var inte alla kommuner i Örebro län klara med sina beslut om de nya taxorna för färdtjänsten och sjukresor och därför yrkade jag på att ordet färdtjänst skulle strykas i landstingsstyrelsens förslag.
Svaret blev att jag inte fick ställa ett sådant yrkande eftersom landstingsfullmäktige måste ta ställning till avgifterna både för sjukresor och färdtjänst utifrån överenskommelsen med länets kommuner från 2001 om gemensam taxa för färdtjänst och sjukresor. I samband med beslutet lämnade 5 ledamöter från Vänsterpartiet en gemensam protokollsanteckning.

I november beslutade kommunfullmäktige i Örebro att säga nej till förslaget om höjningen av taxorna för färdtjänst och sjukresor och därför gick det inte att genomföra förslaget om de nya taxorna i kommunerna, däremot har Örebro läns landsting höjt taxan för sjukresor från och med 1 januari 2006. Detta har lett till en ny situation i länet där taxorna för färdtjänsten och sjukresorna inte är samordnade.

Utifrån den nya situationen samt fullmäktigebeslut 2001 och 2005 om gemensam taxa för färdtjänst- och sjukresor i länet ställer jag följande frågor till dig:

1- Har Örebro läns landsting rätt att höja taxan för sjukresor när inte alla parter är överens?

2- Gäller fortfarande beslutet från 2001 om gemensam taxa för färdtjänst- och sjukresor?

3- Om en eller två månader kommer Länstrafiken Örebro AB med ett nytt förslag till landstingsfullmäktige, hur ska vi i fullmäktige hantera den frågan när vi redan genomfört beslutet från september 2005.

 

För Vänsterpartiets landstingsgrupp

Jihad Menhem

Ang. Anställande av människor med funktionsnedsättning

Den 8 oktober 2002 antog Örebro läns landstingsfullmäktige ett Handikappolitiskt handlingsprogram. Enligt det antagna handlingsprogrammet har landstinget en ambition att vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för människor med funktionshinder att leva ett oberoende liv.

Enligt programmet ska landstinget som arbetsgivare underlätta för människor med funktionsnedsättning att få eller kunna behålla anställning inom landstingets egna verksamheter.

Det har nu gått ett år sedan programmet antogs och mina frågor är därför:

1. Har förvaltningarna utarbetat handlingsplaner om konkreta åtgärder för att uppnå detta mål?

2. Har det skett någon ökning av antalet anställda med funktionsnedsättning i Örebro läns landsting?

Vänsterpartiet

Arkiv
hbtq-260x108
blimedlem
håll ihop Sverige
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
image2-248x62