Pressmeddelande

Kommissionen för jämlik hälsa pekar på stora variationer av barns ekonomiska utsatthet

Pressmeddelande

Jihad Menhem (V) Örebro län
Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Det är en slutsats som kommissionen för jämlik hälsa har kommit fram till i sin slutrapport, ”För en jämlik hälsa i Örebro län – utmaningar och förslag på åtgärder”. Regionstyrelsen behandlade slutrapporten vid sitt sammanträde i dag.

På många sätt är hälsan ojämnt fördelad i landet, i länet och i kommunerna. Det finns t.ex. stora variationer i länet vad gäller ekonomisk utsatthet bland barn – en faktor som påverkar hälsan. Sex procent av barnen är ekonomiskt utsatta i Lekebergs kommun jämfört med 19 procent i Hällefors kommun. För barn med minst en av föräldrarna född utomlands är siffran ännu högre, cirka 30 procent. I allmänhet är människors hälsa sämre ju lägre socioekonomisk position man har, och de socioekonomiska skillnaderna har vuxit under de senaste åren. Äldre kvinnors ekonomiska situation pekas också ut som en viktig faktor som påverkar hälsan.

Underlag till fortsatt folkhälsoarbete
Slutrapporten ska nu vara underlag för det fortsatta folkhälsoarbetet i länet, bland annat i arbetet med folkhälsoöverenskommelserna som träffas mellan Region Örebro län, länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund.

”Vi kan göra skillnad”
– I kommissionens slutsatser konstaterar vi att ojämlikheten i hälsa ökar mellan vissa grupper i samhället, säger Jihad Menhem (V), vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. Barnfattigdomen är t.ex. en av våra största utmaningar. Den visar tydligt hur förutsättningarna för god hälsa fördelas ojämlikt väldigt tidigt.

– Jag är dock övertygad om att vi, med gemensamma krafter i länet, kan göra skillnad för utsatta grupper, och folkhälsoöverenskommelserna är en viktig del i detta.

Rapport med utmaningar och förslag
Syftet med kommissionens arbete var att bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i Örebro län. Utmaningar som ekonomisk utsatthet, arbetsmarknad och utbildning, psykisk ohälsa samt brist på delaktighet och inflytande identifieras i slutrapporten. Rapporten tar upp specifika utmaningar och förslag på åtgärder för att stärka barns, vuxnas och äldres hälsa. Arbetet med att verkställa åtgärderna kan ingå som ett strategiskt utvecklingsområde i samverkan mellan kommuner, region och idéburen sektor.

Rapport med utmaningar och förslag
Syftet med kommissionens arbete var att bidra med kunskap och vägledning i det långsiktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa i Örebro län. Utmaningar som ekonomisk utsatthet, arbetsmarknad och utbildning, psykisk ohälsa samt brist på delaktighet och inflytande identifieras i slutrapporten. Rapporten tar upp specifika utmaningar och förslag på åtgärder för att stärka barns, vuxnas och äldres hälsa. Arbetet med att verkställa åtgärderna kan ingå som ett strategiskt utvecklingsområde i samverkan mellan kommuner, region och idéburen sektor.

Det var regionfullmäktige som 2015 gav fokusberedningen för folkhälsa i uppdrag att tillsätta kommissionen för jämlik hälsa.

Mer information:
Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande och ordförande i kommissionen jämlik hälsa, tel. 070-594 71 89

Kopiera länk