Debattartikel

En jämlik vård i en hållbar region

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Mats Gunnarsson (MP) i en debattartikel (NA)

vsmp-rol
Rödgrönt samarbete för framtiden

En jämlik och tillgänglig vård av högsta kvalitet till var och en efter behov och en hållbar regionpolitik, såväl infrastrukturmässigt som kulturellt. Det är ledstjärnor i dag och inför framtiden. Vi arbetar för invånarna i Region Örebro län, och det präglar också den offensiva budget som vi i den styrande majoriteten, (S), (V) och (MP), lagt för år 2017.

Region Örebro läns verksamhetsplan 2017 berör var och en av oss, som länsbor, patienter och anhöriga. Världen i dag är full av förändringar, och i vårt län ökar såväl antalet invånare som antalet äldre. Det ökar också kraven på vården, som är vår största verksamhet, och budgetens drygt elva miljarder kronor ska användas så klokt som möjligt, till vård och till regional utveckling.

Det erbjuds en mycket god vård i Region Örebro län, men tillgängligheten, framförallt till vårdcentralerna, måste förbättras, och det arbetet fortsätter oförminskat. Vårdproduktionen ökar glädjande i form av fler mottagningsbesök och operationer. IT-lösningar bidrar också till ökad tillgänglighet. Genom denna utveckling erbjuds länsborna fler kontaktvägar till vården. I motsats till oppositionspartierna i Alliansen vill vi inte höja patientavgifter och högkostnadsskydd.

Vår åsikt är att vården i huvudsak ska finansieras solidariskt via skatt och inte drabba den enskilde. Ingen i Örebro län ska behöva välja bort vård till sig själv eller sina barn på grund av ekonomiska skäl.

För att klara framtidens vårdbehov gäller det att arbeta mer förebyggande, hitta nya lösningar och satsa på åtgärder riktade mot de stora sjukdomsgrupperna. Cancervården, liksom strokevården, fortsätter förbättras. Inom universitetssjukvården utvecklas bland annat trauma- och neurokirurgi.

Nya mobila team skapas för äldre och kroniskt sjuka, och förstärkningar görs inom området psykiatri. Specialisttandvården utvecklas med satsning på forskarutbildning och på att bli nationellt odontologiskt centrum. Från 2017 blir tandvården avgiftsfri för unga upp till och med det år de fyller 23 år, en reform som införs stegvis med en årskull i taget från 2017.

En förutsättning för att säkerställa och utveckla vården är att ha en hållbar ekonomi. Regionens totala ekonomi är fortsatt stark och går åt rätt håll. Men kostnaderna för vården ökar i regionen, precis som i landet i stort, och därför stärker vi vården ytterligare ekonomiskt. Investeringar i alla våra verksamheter fortsätter med 846 nya miljoner kronor, och det kan vi göra utan att låna pengar. De går bland annat till att utveckla våra tre sjukhus och till det nya specialisthuset H-huset på Universitetssjukhuset, där vi också bygger ett nytt parkeringshus för patienter, anhöriga och personal.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och dessutom en viktig tillväxtmotor i länet. Vi har också ansvar att verka för ett starkt hållbart näringsliv och att öka sysselsättningen i vårt län. Att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarnas kompetens tas till vara på bästa sätt är nödvändigt. Vi satsar på vidareutbildning av bland annat sjuksköterskor och att få fler specialister i allmänmedicin.

Kollektivtrafiken utvecklas ytterligare, såväl när det gäller busstrafik som satsningar på järnvägen. Resenärerna måste få bättre information, och därför upphandlas ett nytt realtidssystem som ska bli länstäckande. En översyn för utveckling av trafiken i norra länsdelen inleds 2017. Samverkan med våra grannlän ger oss fler och bättre förbindelser över länsgränsen med attraktiva biljettlösningar för pendlare.

Vi tror på Örebro län och vi tar ansvar för framtiden. Ansvar för framtiden innebär att vi ska ha en hållbar utveckling av våra verksamheter; ekonomiskt, ekologiskt och socialt, så att vi med gott samvete kan lämna över vårt verk till kommande generationer.

 

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) Regionråd 

Jihad Menhem (V) Regionråd

Mats Gunnarsson (MP) Regionråd

Kopiera länk