Aktuellt i landstingpolitiken

Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningarna

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jihad Menhem (V) och Catrin Steen (MP) i en debattartikel (NA)

Rödgrönt samarbete för framtiden

Idag presenterar vi, (S, V och MP), en budget som tar sikte på framtiden och de utmaningar och möjligheter vi ser i länet. År 2015 kommer att vara ett år med nystart såväl inom hälso- och sjukvårdens område som inom hela det regionala utvecklingsområdet, då börjar nya Region Örebro län att verka och en helt ny sjukvårdsorganisation kommer att startas. Regionen kommer att vara bättre rustad att klara utmaningar som kompetensförsörjning och en vård med högre kvalitet till allt fler vårdbehövande samt de utmaningar som vi ser inom klimat- och miljöområdet.

Tillgängligheten till vården har fortsatt hög prioritet. Som exempel på det kan nämnas att vi satsar på att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter fastställd diagnos och att kontaktsjuksköterskor ska finnas inom alla cancerområden. För att säkra kompetensförsörjningen i sjukvården, avsätter vi pengar till fler specialister i allmänmedicin, fler utbildningsplatser för läkare samt erbjuda sjuksköterskor bättre villkor och akademiska utbildningsanställningar. För att patienter ska få snabbare och bättre sjukvård är det också viktigt att avlasta till exempel läkare och sjuksköterskor med uppgifter som andra yrkesgrupper kan göra bättre samt att satsa på bättre IT-stöd.

Jobb och en hållbar tillväxt är de främsta förutsättningar för en utvecklad välfärd. Vi slår vakt om en skattefinansierad välfärd där insatserna alltid ska ges efter behov och där avgifterna till vården ska vara låga. Därför inför vi avgiftsfri vård för alla 85 år och äldre. Alla människor ska behandlas lika, oavsett härkomst, kön, ålder, sexuell läggning, betalningsförmåga eller funktionsförmåga. För oss är det självklart att slå vakt om de demokratiska värdena som en tydlig motpol till den växande främlingsfientligheten. Tillgång till kultur är en demokratifråga. Kultur handlar om bildning, livskvalitet och arbetstillfällen. Kultur är hälsofrämjande och ska vara tillgänglig för alla. Örebro län har ett rikt kulturliv med gedigna regionfinansierade verksamheter. Vi fortsätter bland annat satsningarna på att stärka länsmuseet.

Vi kommer att ta större ansvar för att utveckla arbetsmarknaden i vårt län. Tillsammans med länets kommuner kommer krafttag tas för att utveckla ett företagsvänligt klimat för hela länet, bland annat genom samarbetsprojektet Business Region Örebro. Infrastrukturen och kollektivtrafiken är viktig för en växande arbetsmarknad och ger bättre möjligheter för den enskilde att välja bostadsort i länet. Därför förstärks tågtrafiken mellan Lindesberg och Örebro och busstrafiken utvidgas i södra och västra länsdelen. Dessutom blir det lägre pris för långa resor och sänkt pris för länskortet.

Vi går in i regionbildandet med en framtidstro som vilar på stabil ekonomisk grund som präglas av långsiktighet med hänsyn till dagens och framtidens utmaningar.

Marie-Louise Forsberg-Fransson
Landstingsråd (S)

Jihad Menhem
Landstingsråd (V)

Catrin Steen
Landstingsråd (MP)

Kopiera länk