Aktuellt i landstingpolitiken

Vänsterpartiet Örebro län presenterade sitt valprogram

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

imageVänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona och förbättra möjligheterna för länets innevånare att bo där man vill genom att säkerställa, en bra sjukvård som jobbar förebyggande och hälsofrämjande, bra bostäder, fungerande kollektivtrafik och annan infrastruktur i länets kommuner. Det är några av förslagen från Vänsterpartiets valprogram som presenterades i dag.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ha en välfärd att lita på, fri från vinstuttag, där människor och bygder inte är till salu. Våra skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis eller slösas bort i upphandlingar av våra gemensamma sjukhus eller annan vårdverksamhet. Vi vill istället använda skattepengar till att ha en bra barn- och äldreomsorg, bra skola och en jämlik och jämställd vård. säger Mia Sydow Mölleby, riksdagsledamot.

Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste målet för vården.

– Vi vill att region Örebro län ska ha Sveriges bästa sjukvård och kommer framför allt se till att alla ska få vård i rätt tid och att alla ska känna sig trygga och säkra i kontakten med sjukvården. Vi vill stärka den nära hälso- och sjukvården och under de kommande åren ska primärvården tillföras nya resurser för att både stärka det förebyggande arbetet och förbättra omhändertagande vid sjukdom. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera sjukvården i regionens ägo och kommer aldrig att acceptera utförsäljning av våra sjukhus. Vi vill att tandvård för barn och ungdomar upp till 25 års ålder ska vara avgiftsfri och att det ska vara fri sjukvård för äldre från 80 år. Hjälpmedel ska vara avgiftsfria för den som har en funktionsnedsättning, säger Jihad Menhem, landstingsråd.

De som jobbar inom vården har rätt till en bra arbetsmiljö, inflytande i jobbet och konkurrenskraftiga löner. Lagarbete och samarbete mellan olika personalgrupper ska vara normen.

– Att arbeta inom vården ska bli mer attraktivt och det ska löna sig t.ex. för sjuksköterskor att specialisera sig. Flerspråkighet ska vara en merit och arbetsplatser ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta. Vi kommer att fortsätta värna om medarbetarnas grundlagskyddade rätt att yttra sig offentligt. Alla tjänster inom Region Örebro län ska vara heltid, och deltid ska erbjudas den som önskar. Vi vill satsa på kompetensutveckling för personalen och att man ska kunna vidareutbilda sig med bibehållen lön, säger Maria Nyberg, ledamot i Landstingsfullmäktige och Personalpolitiska utskottet.

Regionen Örebro län är i behov av snabba och täta kommunikationer i de stora arbetsmarknadsstråken, där regionen går mot en alltmer gemensam arbetsmarknad med Örebro som nav. Målsättningen för Vänsterpartiet är att utveckla kollektivtrafiken i regionen, så det gynnar en utveckling i alla kommuner.

– Vänsterpartiets inriktning är att all infrastruktur ska ägas offentligt. Vi anser också att offentlig sektor ska äga egna bussbolag, driva tågtrafik och utveckla och äga energibolagen. Vi kommer i alla sammanhang att verka för en förändring mot ett mer hållbart ägande. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik gynnar kvinnor mer än män, då kvinnor använder kollektivtrafiken mest. Taxorna måste hållas på en låg nivå för att så många som möjligt ska använda sig av den kollektiva trafiken. De goda exemplen i landet, med avgiftsfri kollektivtrafik skulle prövas i regionen. Detta är bara möjligt om staten bidrar till ett sådant försök i region Örebro län. Säger Kenneth Lantz, ordförande för Vänsterpartiet Örebro län och ledamot i Regionförbundets styrelse.

Arbetslösheten är vår tids största orättvisa och är en fråga som måste prioriteras mycket högt. Arbetslösheten i region Örebro län är hög och varierar f.n. mellan 5-13%. Hårdast drabbade är de kommuner som också är drabbade av hög negativ befolkningsutveckling, som t ex Hällefors, Laxå och Ljusnarsberg.

– Region Örebro län ska ha ett tydligt samordningsansvar för nyetableringar i länets kommuner. Syftet är att motverka att kommunerna konkurrerar med varandra. Vi vill ha en region som snarare samverkar för utveckling istället för att företag kan utnyttja situationen genom att spela ut kommunerna mot varandra. Det är viktigt att regionen får ett större inflyttande över tillväxtverkets medel och verkar gentemot staten för att vinsterna från naturtillgångar ska användas för regionala utvecklingssatsningar. Vi vill också att regionen ansvarar för särskilda utbildningsinsatser i kommuner med hög arbetslöshet samt verka för en regional yrkeshögskolestrategi. Säger Karin Poppius, Vänsterpartiet Örebro län.

 

Här är några av våra vallöften:
– Nej till Vinster i välfärden.
– Sveriges bästa sjukvård i Region Örebro län. Hälso- och sjukvården ska vara till för alla på lika villkor, jämställd och jämlik.
– Utveckla regionens tre akutsjukhus.
– Ökade satsningar på närsjukvården, psykiatrin och Beroendecentrum.
– Avgiftsfri tandvård för barn och ungdomar upp till 25 års ålder.
– Avgiftsfri för alla äldre över 80 år. Äldre ska ha möjlighet att få så mycket av vård, stöd, omsorg och hjälp som möjligt på ett och samma ställe.
– Fler HBTQ-certifieringar av Region Örebro läns verksamheter.
– Nolltolerans mot rasism och diskriminering i Region Örebro län.
– Utveckling av kollektivtrafiken i regionen ska gynna alla kommuner.
– Kollektivtrafiktaxorna ska hållas på en låg nivå. Göra Region Örebro län till en försöksregion med avgiftsfri kollektivtrafik med statligt stöd.
– Stoppa militära skjutningar och nya gruvor i anslutning till Vättern.
– Nej till alla planer på uranbrytning i Region Örebro län.

 

För mer information kontakta:
Mia Sydow Mölleby, Hallsberg, 1:a namn på riksdagslistan, 070-633 71 89
Jihad Menhem, Örebro, 1:a namn på listan Örebro/Lekebrg, 070-594 71 89
Maria Nyberg, Karlskoga, 1:a namn på västra landstingslistan, 070-527 25 72
Kenneth Lantz, Laxå, 1:a namn på södra landstingslistan, 070-335 84 91
Karin Poppius, Hällefors, 1:a namn på norra landstingslistan, 070-22161 21

Här kan du ladda hem vårt valprogram som pdf.dokument

Kopiera länk